แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

ชื่อกระทู้: วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ) [สั่งพิมพ์]

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:26     ชื่อกระทู้: วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)


DSC00558.jpg


วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

[พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาทยังหาไม่พบ]

                      อันพระธาตุดอยคำนั้นล้ำค่า                สถิตอยู่คู่พารามานานหลาย
                      เป็นปูชนียสถานพรรณราย                  ปวงทวยเทพกราบไหว้แต่ไรมา
                      เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์มหิทธ์ยิ่ง                เพราะเป็นมิ่งชาวพุทธสุดจักหา
                      บรรจุพระบรมธาตุจอมศาสดา              ประสาทให้ด้วยหัตถาของพระองค์
                      เราชาวไทย ต่างกราบไหว้ด้วยใจภักดิ์    ช่วยปกปักป้องไว้ให้สูงส่ง
                      ช่วยเสริมต่อก่อให้สวยช่วยจรรโลง        เพื่อดอยคำให้ดำรงอยู่คู่ดินฟ้าเอย

ตำนานพระเจ้าเลียบโลก
กล่าวว่า...สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จไปพักประทับนอนที่ภูเขาลูกเล็กลูกหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตก พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งใหญ่ประมาณ ๘ กำ สูง ๑๕ ศอก ทรงประทับอยู่เมตตาในที่นั้นตลอดราตรี ในกลางคืนนั้นเทพยดาทั้งหลายก็โสมนัสยินดี จึงบันดาลให้ฝนเงิน ฝนทองคำตกลงมาบูชาพระพุทธองค์ ครั้นสว่างขึ้นมา แก้ว เงิน ทองคำ เหล่านั้นก็หายเข้าไป สู่ใต้ภูเขาลูกเล็กนั้นสิ้น เป็นไปเพราะพุทธานุภาพ เหตุนั้นภูเขาลูกนั้นจึงได้ชื่อว่า “ดอยเขาคำหลวง” (พระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)

แล้วพวกเทพยดาทั้งหลายก็กราบทูลขอรอยพระบาทจากพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสว่า “สถานที่นี้ ไม่มีที่จะไว้รอยพระบาทตถาคต” พอรุ่งสว่างดีแล้วก็เสด็จไปทางทิศตะวันออก ทรงพบก้อนหินหนึ่งงดงามยิ่ง ทรงประทับนั่งผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ทรงทอดพระเนตรดูสถานที่แห่งนั้น แล้วทรงรำพึงว่า “สถานที่นี้ ต่อไปภายหน้าจักเป็นมหานครเมืองใหญ่ จักเป็นที่อยู่แห่งกษัตริย์และคนทั้งหลาย ศาสนาตถาคตจะมาดำรงอยู่ในเมืองที่นี้ เป็นที่รุ่งเรืองยิ่ง จักปรากฏชื่อเสียงไปทั่วทิศ ในเมืองนี้จะมีอารามใหญ่อยู่ ๘ หลัง เหมือนดังที่เคยนั่งภาวนาที่โสฬสสถาน ๑๖ แห่งในเมืองลังกาทวีปนั้นเถิด” ทรงรำพึงเช่นนี้แล้ว
เสด็จลุกขึ้นแล้วทรงเหยียบรอยพระบาทไว้เหนือหินที่ประทับนั่ง ส่วนรอยพระพุทธบาทที่กล่าวในตำนานนั้นได้จมหายไปในพื้นดิน โดยมีเทพเจ้ารักษาไว้ ซึ่งในกาลเบื้องหน้าจักขึ้นมาปรากฏแก่มหาราชทั่วไป

รูปภาพที่แนบมา: DSC00558.jpg (2009-6-24 16:26, 52.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 4
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNTh8ZWZmODE4NjN8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:35

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 17:36  

DSC00531.jpg


การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยคำ เราสามารถเดินทางไปวัดพระธาตุดอยคำได้ ๓ ทางคือ

ทางที่หนึ่ง เข้าทางถนนเลียบคลองชลประทาน แยกจากถนนเชิงดอยบริเวณตลาดต้นพะยอมไปทางทิศใต้ประมาณ ๖ กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำจะอยู่ด้านขวา

อีกเส้นทางหนึ่ง คือ ไปตามถนนสาย เชียงใหม่ - ฮอด เป็นระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร จากสี่แยกสนามบิน และมีทางแยกเลี้ยวขวาสู่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ เข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร ซึ่งจากเส้นทางนี้บริเวณวัดจะอยู่ในเขตของศูนย์ขยายพันธุ์พืช

และเส้นทางที่สาม จากจุดนี้ เราจะเดินทางตามเส้นทางสี่แยกสะเมิง ถนนเชียงใหม่ - หางดง ไปตามเส้นทางเรียบคลองชลประทาน จะมีป้ายบอกข้ามคลองไปทางตำบลแม่เหี๊ยะ ไปทางเดียวกับสวนราชพฤกษ์ หรือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์วิจัยเกษตรฯ ค่ะ


รูปภาพที่แนบมา: DSC00531.jpg (2009-6-24 16:36, 29.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 4
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNTl8MGU4YzcxYzh8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:37

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 17:41  

DSC00533.jpg


วัดพระธาตุดอยคำ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดดอยคำ" ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยคำที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยดอยคำจะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างดอยเหล็ก ดอยตอง และดอยเงิน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนืออ้อมไปทางทิศตะวันตก มีลำธารกั้นกลาง ทิศใต้จะเป็นดอยแก้ว สำหรับทิศตะวันออกของดอยคำจะเป็นที่อยู่ของปู่แสะย่าแสะ

การเดินทางขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ มี ๒ ทาง คือ ทางซ้ายจะเป็นทางขึ้นโดยรถยนต์ ส่วนทางขวาจะเป็นทางเดินขึ้นโดยบันไดค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00533.jpg (2009-6-24 16:39, 63.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 2
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjB8ODQ4NjE5ZDl8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:42

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:33 โดย pimnuttapa


DSC00536.jpg


ศาลปู่แสะ - ย่าแสะ อยู่บริเวณ ป้ายชื่อ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ    

ตำนานพระธาตุดอยคำ ซึ่งได้รับการเรียบเรียงขึ้นโดย สุทธวารี สุวรรณภาชน์ สรุปได้ดังนี้

“เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๕๐ ปีเศษ พระองค์ได้นำพระภิกษุอรหันต์พร้อมด้วยพระอินทร์มุ่งหน้าขึ้นสู่ทิศเหนือผ่านเมืองบุรพนคร และได้พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ตั้งของวัดเจดีย์เหลี่ยม จากนั้นเสด็จต่อไปถึงดอยคำซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ณ ที่นั้น ทรงพบว่ามียักษ์สามตน พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่และยังชีพด้วยเนื้อมนุษย์หรือเนื้อสัตว์ตลอดมา

ทันทีที่พวกเขาเห็นพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าสาวก ก็หมายจะจับกินเป็นอาหารดังเช่นเคย แต่พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาห้ามจิตกิเลสของพวกเขาให้อ่อนลง จนต้องเข้ามากราบพระองค์ด้วยความยำเกรง จากนั้นพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว จะมียักษ์ตนหนึ่งสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ ซึ่งหมายถึงยักษ์ผู้เป็นลูกนั่นเอง

เนื่องจากยักษ์ผู้เป็นผัวนามว่า “จิคำ” และผู้เป็นเมียชื่อว่า “ตาเขียว” ไม่สามารถจะรักษาศีลห้าได้ตลอด จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้ากินเนื้อมนุษย์ปีละ ๒ หน เมื่อพระองค์ไม่อนุญาตจึงขอเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ แต่พระองค์ก็เลี่ยงให้ไปขอเจ้าผู้ครองนครเอง ซึ่งท่านเจ้าเมืองก็ยินยอม ดังนั้น จึงมีพิธีฆ่าควายเผือกเขาเพียงหูให้ปู่แสะขึ้นที่บริเวณวัดฝายหิน เชิงดอยสุเทพ และการจัดพิธีฆ่าควายดำเขาเพียงหูให้ย่าแสะที่เชิงดอยคำ จึงมีมาถึงบัดนี้

ภายหลังเมื่อลูกยักษ์ขอบวช พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้ฟังพร้อมกับประทานพระเกศาธาตุ ซึ่งทรงอธิษฐานให้เป็นพระธาตุของพระองค์ให้กับพ่อและแม่ของลูกยักษ์ตนนั้น จำนวน ๑ ปอย แล้วบอกทั้งสองรักษาไว้ให้ดี เนื่องจากจะใช้เป็นที่เคารพบูชาแทนพระองค์ได้ และสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ประชุมของผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายในภายภาคหน้า ยักษ์ทั้งสองจึงนำพระธาตุบรรจุไว้อย่างดีในผอบแก้วมรกต จากนั้นได้เกิดศุภนิมิตขึ้น คือมีฝนตกหนักเป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน แล้วเม็ดฝนได้กลายเป็นทองคำไหลเข้าสู่ถ้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาเรียกชื่อกันว่า “ถ้ำคำ” ต่อมาไม่นาน ลูกยักษ์ได้ขอลาสิกขาบทเพื่อบวชเป็นฤาษี พระพุทธองค์ทรงอนุญาตพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า “วาสุเทพฤาษี” นับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00536.jpg (2009-6-24 16:47, 65.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjF8NTg4OWU1ODV8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:48

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:34 โดย pimnuttapa

  

DSC00534.jpg


รูปปู่แสะ - ย่าแสะ ค่ะ   

ตำนานพื้นเมือง กล่าวว่า ปู่แสะย่าแสะ เป็นผีบรรพบุรุษของพวกลัวะ มีหน้าที่ดูแลรักษาเมืองเชียงใหม่ กษัตริย์ ขุนนาง และชาวบ้าน จะต้องร่วมกันทำพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะเป็นประจำทุกปี พิธีบวงสรวงปู่แสะและย่าแสะ จึงกระทำเป็นประเพณีสืบมา โดยถือเอาวันแรม ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ (เดือน ๙ เหนือ) เป็นวันบวงสรวง แต่ต่อมาราวปี พ.ศ.๒๔๘๐ ทางรัฐบาลได้สั่งให้งดพิธีบวงสรวงดังกล่าว จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนขึ้น จึงมีการฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมาอีกในวันเวลาเดิม โดยพิธีจะมีการฆ่าควายดำตัวเดียว แล้วมีคนทรงให้ปู่แสะย่าแสะลงประทับทรง ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองสถิตอยู่ คือที่เชิงดอยคำทางทิศตะวันออกค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00534.jpg (2009-6-24 16:52, 63.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjJ8ZDIzZmE4Y2J8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:55

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:05  

DSC00538.jpg


สำหรับวันนี้ เราจะใช้เส้นทางเดินขึ้นโดยบันไดสู่วัดพระธาตุดอยคำกันนะคะ เพื่อจะได้เดินชมดูธรรมชาติของดอยคำ จากจุดป้ายวัดพระธาตุดอยคำ เราก็เดินตรงไปตามทางลูกศรชี้ประมาณ ๒๐๐ เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายสีเหลือง "ทางเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ"

จากป้ายสีเหลืองทางเดินขึ้น วัดพระธาตุดอยคำ มาถึงบันไดทางขึ้นดอยคำนี้ประมาณ ๒๐๐ เมตร นะคะ ดูจากบริเวณรอบๆ แล้วจะเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมาก ได้บรรยากาศการอยู่กับธรรมชาติจริงๆ ถ้าใครชอบธรรมชาติก็เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยคำโดยใช้บันไดได้นะคะ

อุโมงค์ใต้ดินจากดอยคำถึงอ่างสลุง
พระแม่เจ้าจามเทวี ทั้งท่านพระสุเทพฤาษี พระพี่เลี้ยงทั้งสอง หมู่ปุโรหิตและขุนนางผู้ใหญ่รวม ๑๐๐ เศษ ได้เสด็จเข้าในอุโมงค์ดอยคำ ตรงไปยังอุจฉุตบรรพต (ดอยสุเทพ) และต่อไปยังดอยอ่างสลุง เพื่อไปกระทำพระราชพิธีทรงน้ำมูรธาภิเษกที่นั้น เมื่อวันขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๗ ปีมะเมีย พุทธศก ๑๒๐๒ (คงใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ - ๓ วันก็ถึงดอยอ่างสลุง)

ขุนแผนกับอุโมงค์ดอยคำ

สมัยที่ขุนแผน ชาวสุพรรณบุรี ยกทัพไปตีเมืองเชียงอินทร์ (คือเชียงใหม่ปัจจุบัน) ผ่านเชียงทอง (อ.จอมทอง) ได้พบทางลับใต้ดินจากดอยจอมทองไปถึงดอยคำ ภายในอุโมงค์ถ้ำดอยคำสามารถบรรจุคนได้ร่วม ๑๐๐ คน ถ้ำนี้เคยเป็นที่อาศัยของปู่แสะย่าแสะ พระฤาษีสุเทพ และพระแม่เจ้าจามเทวีมาแล้ว ขุนแผนได้ใช้เส้นทางลับใต้ดินนี้จากจอมทองเข้าไปจับเมืองเชียงอินทร์ได้อย่างง่ายดาย โดยมิต้องใช้กำลังรี้พลมากนัก

สำหรับเรื่องนี้ อาจารย์ชุ่ม ณ บางช้าง
ได้ให้ทัศนะว่า ภายในถ้ำจะต้องกว้างขวางคล้ายกับท้องพระโรงใหญ่ เพราะมีข้อความปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า เมื่อครั้งที่ขุนแผนยกทัพมาจับเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น ได้เดินทางมาพร้อมกับพระไวยบุตรชายและทหารจำนวน ๓๕ คน แล้วระหว่างทางได้อาศัยถ้ำดอยคำแห่งนี้เป็นที่พักหลบซ่อนตัว ก่อนที่จะเข้าตีเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ระหว่างการเดินทางกลับ ขุนแผนยังได้พักพลอยู่ที่วัดป่าม่วง เมืองตาก และได้สร้างพระพุทธรูปจำนวนแปดหมื่นสี่พันองค์เพื่อบรรจุไว้ที่ถ้ำดอยคำ ตำนานตอนนี้จึงเป็นการกล่าวถึงการกำเนิดของพระเครื่องชื่อ “พระสามกุมาร” ซึ่งสร้างขึ้นในครั้งนั้น ที่ถ้ำดอยคำนี้ ต่อมามีผู้ยืมของใช้ต่างๆ และเครื่องบวชไปแล้วไม่คืนเทพยดาจึงบันดาลให้มีก้อนหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำเสีย ส่วนที่จอมทองได้สร้างพระเจดีย์ปิดปากอุโมงค์ไปแล้วค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00538.jpg (2009-6-24 16:57, 58.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjN8YmU0ZDA4MWR8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:05

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:08  

DSC00540.jpg


จากบันไดทางขึ้นดอยคำ ถึงจุดบันไดนาค วัดพระธาตุดอยคำ มีบันไดประมาณ ๓๑๐ ขั้น เราก็เดินขึ้นบันไดนาคกันต่อไปอีก ๑๗๘ ขั้น ก็จะถึงลานจุดชมวิว ซึ่งเป็นลานด้านหน้าวัด และบริเวณก่อนถึงบันไดนาคจะมีกุฏิสงฆ์อยู่ เป็นที่สัปปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมมากค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00540.jpg (2009-6-24 17:08, 70.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjV8ZDEwNTdlYzR8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:08

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:34 โดย pimnuttapaDSC00541.jpg


ถึงลานจุดชมวิว วัดพระธาตุดอยคำ แล้วค่ะ นอกจากนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าสู่สวนราชพฤกษ์แล้ว ได้เดินทางไปยังจุดชมวิวบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุดอยคำ ที่สามารถมองลงมาเห็นภาพในวงกว้างของพื้นที่สวนราชพฤกษ์ เพราะระยะทางจากสวนราชพฤกษ์ไปสู่วัดพระธาตุดอยคำ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เดินทางไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ได้ นอกจากนั้นยังมีโซนขายของที่ระลึกต่างๆ ภายในลานจุดชมวิวด้วยค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราเข้าไปภายในวัดพระธาตุดอยคำกันเลยนะคะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00541.jpg (2009-6-24 17:11, 51.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjZ8NGZlYjYyZjh8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:11

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:13  

DSC00542.jpg


วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00542.jpg (2009-6-24 17:13, 55.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjd8MjQ4NzFlNTR8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:14

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:37 โดย pimnuttapa

DSC00543.jpg


พระประธาน ประดิษฐานภายใน วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00543.jpg (2009-6-24 17:15, 58.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjh8M2JhZWExY2N8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:17

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:18  

DSC00547.jpg


จิตรกรรมฝาผนัง ภายใน วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

ภาพบนสุด จะเป็นเรื่องราวตอนพระพุทธเจ้ากับช้างนาฬาคีรี ส่วนภาพข้างล่าง คือวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ในวันนี้มีเหตุอันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ ๑) เป็นวันที่พระจันทร์เดินมาถึงฤกษ์ชื่อมฆะ อันตรงกับเดือนห้าเพงหรือวันเพ็ญเดือนสาม ๒) พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ไปประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวฬุวนารามโดยไม่ได้นัดหมาย ๓) พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔) พระสงฆ์ทุกรูปเป็นพระอรหันต์ สำหรับคนล้านนา นอกจากจะมีการทำบุญและเวียนเทียน ตามแบบของประเพณีชาวพุทธโดยนิยมแล้ว ยังมักถือเป็นวันขึ้นพระธาตุด้วยค่ะ


รูปภาพที่แนบมา: DSC00547.jpg (2009-6-24 17:18, 45.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjl8YmI1ZjhlMmZ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:19

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:59 โดย pimnuttapa

  
DSC00551.jpg

DSC00566.jpg

DSC00565.jpg


ระเบียงคด ประดิษฐานพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00551.jpg (2009-6-24 17:40, 54.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzB8MjdiMWYyNzd8MTUyNjk0ODExMHwwรูปภาพที่แนบมา: DSC00565.jpg (2009-6-24 21:09, 61.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzl8NGU4ZGM3Y2Z8MTUyNjk0ODExMHwwรูปภาพที่แนบมา: DSC00566.jpg (2009-6-24 21:09, 60.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODB8OTIwNmUwZmV8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:23

DSC00552.jpg


เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิด วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00552.jpg (2009-6-24 20:24, 56.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzF8MGNlOWE3NGR8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:24

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:01 โดย pimnuttapa

  

DSC00553.jpg


อาศรมหลวงปู่สี วัดพระธาตุดอยคำ โดยมูลนิธิชมรมส่งเสริมสมเด็จย่าจามเทวีสร้างถวาย ๑ มกราคม ๒๕๓๖ ค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00553.jpg (2009-6-24 20:26, 47.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzJ8MmFhZWMxNzF8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:29

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:02 โดย pimnuttapa

  
DSC00554.jpg


อาศรมแม่ย่าแสะและยักษ์ตาเขียว มารดาของพระวาสุเทพฤาษี วัดพระธาตุดอยคำค่ะ  
รูปภาพที่แนบมา: DSC00554.jpg (2009-6-24 20:32, 48.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzN8MzYxMWUzNWZ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:33

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:02 โดย pimnuttapa


DSC00555.jpg


อาศรมพ่อปู่แสะ (เจ้าจิกคำ) ซึ่งเป็นบิดาของพระวาสุเทพฤาษี วัดพระธาตุดอยคำค่ะ   
รูปภาพที่แนบมา: DSC00555.jpg (2009-6-24 20:34, 45.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzR8MTJkNTQzNzB8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:36

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:03 โดย pimnuttapa


DSC00557.jpg


อาศรมพระวาสุเทพฤาษี บิดาเลี้ยงของพระแม่เจ้าจามเทวี ประดิษฐานด้านหลัง พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00557.jpg (2009-6-24 20:42, 44.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzV8ZmUzNzNjMzJ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:45

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:06 โดย pimnuttapa

  

DSC00579.jpg


พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   

ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา รูปแบบเจดีย์ทรงกลม ดัดแปลงมาลัยเถาเป็นเหลี่ยม ซึ่งเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดม ซึ่งสร้างในสมัยพระแม่เจ้าจามเทวี กษัตริย์แห่งลำพูน โดยพระโอรสทั้ง ๒ เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ.๑๒๓๐ จ.ศ ๔๙ เมื่อทรงบรรจุพระบรมธาตุสำเร็จแล้ว ทรงอธิษฐานดังที่พระบิดาเลี้ยงของพระองค์รับคำของพระพุทธองค์ว่า หากแม้ว่ายังมิถึงเวลาที่พระบรมธาตุนี้จักรุ่งเรือง โดยมีผู้มีบุญญาธิการต่างๆ มารวมกันแล้ว อย่าได้มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสร้างวัดวาอาราม หรือสร้างสถานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีผู้ทุศีลประกอบด้วยอบายต่างๆ มาอาศัยอยู่ จักทำให้ทรัพย์สิ่งของโบราณวัตถุต้องสูญสลาย เพราะบุคคลเหล่านั้น

ตามพุทธทำนายทรงกล่าวไว้ว่า เมื่อได้กึ่งพุทธกาล หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระธาตุนี้จะรุ่งเรืองด้วยการสักการบูชากราบไหว้ ด้วยความเลื่อมใสของปวงชนหาแห่งใดเท่าเทียมมิได้ อาจเป็นด้วยแรงอธิษฐานดังกล่าวแล้ว เมื่อมีผู้สร้างอารามขึ้นภายหลังก็ถูกรื้อถอน และปล่อยร้างไว้หลายยุคหลายสมัยมาแล้ว แม้จะมีผู้เลื่อมใสศรัทธาบูรณะขึ้นได้ไม่เท่าไหร่ก็เสื่อม โทรมร้างไปอีกเช่นเดิมจวบจนปัจจุบันนี้ ได้มีผู้มีบุญญาธิการต่างๆ เริ่มทำบุญกันมากขึ้นและยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับมา

ในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ขณะนั้นวัดพระธาตุดอยคำยังเป็นวัดร้าง กรุแตกพบโบราณวัตถุหลายชิ้นอาทิเช่น พระรอดหลวง เป็นพระหินทรายโบราณ ปิดทอง องค์ใหญ่, พระสามหอม (พระเนื้อดิน) และ พระคง (พระเนื้อดิน) ซึ่งนำมาบูชาไว้ ณ วิหารวัดพระธาตุดอยคำ ส่วนพระแก้วมรกตประจำพระองค์ของพระแม่เจ้าจามเทวี หน้าตัก ๕ นิ้ว เล่ากันว่ามีชาวบ้านมาพบตอนกรุแตก และได้นำไปบูชาส่วนตัวไม่สามารถตามกลับมาให้เป็นที่สักการะแก่สาธุชนได้


DSC00556.jpg


มูลเหตุเจดีย์แตกทำให้พบพระพิมพ์
สาเหตุสำคัญคือ พุทธศักราชที่ ๒๕๐๙ ได้เกิดฝนตกหนักคืนหนึ่ง ชาวบ้านได้ยินเสียงดังเหมือนภูเขาถล่ม รุ่งเช้าพบว่าพระเจดีย์เก่าแก่นั้นพังทลายลงมา จึงได้นำความไปบอกพระครูไฝ (พระครูปริยัตยานุรักษ์) วัดพันอ้น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในเวลานั้น พระครูไฝจึงได้เดินทางมาถึง พร้อมกับได้เก็บวัตถุโบราณรักษาไว้ รวมทั้งพระพิมพ์จำนวนมาก บรรจุใส่กระสอบลงมาเก็บไว้ที่วัดพันอ้น และพระครูไฝได้มีความคิดที่จะให้นำเอาพระพิมพ์ออกให้ประชาชนเช่าบูชาเพื่อนำเงินไปบูรณะเจดีย์ และดอยคำต่อไป

พระพิมพ์ที่พบในครั้งนั้น ได้มีการแบ่งแยกพิมพ์ต่างๆ ออกเป็นหลายๆ ประเภท มีทั้งพระพุทธรูป พระเนื้อชิน และเนื้อดิน พระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระอุปคุตจกบาตร พระหินจุยเจีย และพระแก้วสีต่างๆ จำนวนหนึ่ง พระพิมพ์เนื้อชิน เป็นพระลีลาเดียว

วัดพระธาตุดอยคำ จะมีงานประจำปี ๒ ครั้ง ได้แก่ งานสรงน้ำพระบรมธาตุ ซึ่งจะมีขึ้นในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ (เดือน ๖ ใต้) โดยในงานจะมีการจุดประทีปโคมไฟและบ้องไฟต่างๆ มากมาย และอีกงานหนึ่ง คืองานทานสลากภัตซึ่งจะมีขึ้นในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ใต้) ในงานนี้จะมีงานเลี้ยงปู่แสะย่าแสะ ซึ่งปัจจุบันใช้ควายดำเขาเพียงหูให้ผ่านร่างคนทรง โดยใช้พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของดอยคำเป็นที่ประกอบพิธีค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00579.jpg (2009-6-24 22:26, 64.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTZ8M2MxMmU5NDd8MTUyNjk0ODExMHwwรูปภาพที่แนบมา: DSC00556.jpg (2009-6-24 22:27, 44.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTd8YzhlNDU0NDB8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:56

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:07 โดย pimnuttapa

  
DSC00563.jpg


เดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ พร้อมกันเลยนะคะ

(กล่าวนะโม ๓ จบ) อะหัง วันทามิ สิริสา โภคะนัง เกษาธาตุโย กะปันนา วะระปิมปานัง อะหัง วันทามิ สัพพทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย  

ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม  และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานแม้ต้องเกิดในทิพย์จุติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ กรรมใดๆที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แต่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงมีแต่ความสุขฯ ทั่วกันทุกท่านเทอญ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00563.jpg (2009-6-24 22:27, 51.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTh8MzQ3NTRjM2J8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:58

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:13 โดย pimnuttapa

  
DSC00560.jpg


อาศรมพระแม่เจ้าจามเทวีและพญาวานร วัดพระธาตุดอยคำ พญากากะวานร เป็นผู้คอยดูแลพระแม่เจ้าจามเทวีในถ้ำดอยคำ และตอนล่องแพไปอยู่เมืองละโว้ หรือลพบุรีค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00560.jpg (2009-6-24 21:00, 42.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzh8ZTVlZWEzMmF8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:10

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:13 โดย pimnuttapa


DSC00562.jpg


อาศรมพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00562.jpg (2009-6-24 21:11, 43.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODF8Y2YyMTJhMDZ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:12

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:14 โดย pimnuttapa

DSC00564.jpg


อาศรมพ่อขุนหลวงวิรังคะ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   

ประวัติขุนหลวงวิรังคะ ในสมัยที่พระแม่เจ้าจามเทวีปกครองเมืองหริภุญชัยราว พ.ศ.๑๓๐๐ ในสมัยนั้นเล่ากันว่า นครหริภุญชัยเป็นนครของชนชาติมอญ หรือเม็ง และในขณะเดียวกันบริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวะ มีขุนหลวงวิรังคะเป็นเจ้าเมืองหรือหัวหน้า ขุนหลวงวิรังคะมีความรักในพระแม่เจ้าจามเทวี มีความประสงค์จะอภิเษกกับพระแม่เจ้าจามเทวี แต่พระแม่เจ้าจามเทวีไม่ปรารถนาจะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงลัวะ เพราะเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่ามอญในสมัยนั้น ขุนหลวงได้ส่งทูตมาเจริญไมตรีขอพระแม่เจ้าจามเทวีอภิเษกด้วย พระแม่เจ้าจามเทวีก็ผลัดผ่อนหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีย์ที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ให้ขุนหลวงพุ่งเสน้ามาตกที่ในเมือง พระแม่เจ้าจามเทวีจึงจะอภิเษกสมรสด้วย

.....แต่ขุนหลวงวิรังคะ ก็ไม่สามารถทำสำเร็จและหนีออกจากเมืองไป ก่อนสิ้นชีวิต ขุนหลวงวิรังคะได้ขอให้เสนาอำมาตย์นำศพของท่านไปฝังไว้ ณ สถานที่ที่ขุนหลวงจะสามารถมองเห็นเมืองหริภุญชัยได้ตลอดเวลา

..….เสนาอามาตย์ที่หามโลงศพของขุนหลวงได้เดินทางไต่ตีนเขาไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณแห่งหนึ่ง โลงศพได้คว่ำตกลงจากที่หาม เสนาอามาตย์จึงได้ฝังศพของขุนหลวงไว้ ณ สถานที่บนภูเขาแห่งนี้ ซึ่งจะสามารถมองเห็นเมืองหริภุญชัยได้ตลอดเวลา ยอดภูเขานี้ชาวบ้านเรียกว่า ดอยคว่ำหล้อง(หล้อง หมายถึง โลงศพ)

ชาวบ้านเล่าว่า ดวงวิญญาณของขุนหลวงจะสถิตอยู่ ๓ แห่งได้แก่ บนดอยคว่ำหล้อง ศาลที่บ้านเมืองก๊ะ อำเภอแม่ริม และอีกแห่งหนึ่งคือ บริเวณดอยคำ อำเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ทิศใต้ของดอยสุเทพ ปัจจุบันบนยอดดอยมีวัดชื่อว่า วัดพระธาตุดอยคำค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00564.jpg (2009-6-24 21:14, 44.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODJ8MmZkZGIzNDF8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:33

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 22:38  

DSC00569.jpg


วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00569.jpg (2009-6-24 21:38, 41.76 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODN8NDQ3OWQ3ZjV8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:39

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:14 โดย pimnuttapa

  

DSC00568.jpg


พระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

คำไหว้พระเจ้าทันใจ


  (นะโม ๓ หน แล้วว่า ๓ จบ) ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง เมสิ ระสา อะภิปูชะยามิ ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวะตุเม  ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหาลาโภ ภาวะตุเม ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหายะโส ภาวะตุเม

รูปภาพที่แนบมา: DSC00568.jpg (2009-6-24 21:41, 47.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODR8NDE3N2NhZDd8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:52

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 22:53  

DSC00572.jpg


ซุ้มขายหนังสือธรรมะ กรอบรูปพระ และบูชาพระและพระเครื่อง ฯลฯ ให้พุทธศาสนิกชนได้บูชาเช่ากับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่ด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00572.jpg (2009-6-24 21:53, 61.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 2
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODV8MTU3NDU4MjN8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:53

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:15 โดย pimnuttapa


DSC00573.jpg


พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (หลวงพ่อพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ (องค์ปัจจุบัน) ท่านเมตตาอนุญาตให้ถ่ายรูปลงเว็บแดนนิพพาน ดอทคอม เพื่อเป็นสังฆานุสติกรรมฐานค่ะ
รูปภาพที่แนบมา: DSC00573.jpg (2009-6-24 21:56, 61.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODZ8NTg1ZDg4OWZ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:58

DSC00580.jpg


ลานขายของที่ระลึก วัดพระธาตุดอยคำ อยู่บริเวณก่อนถึงประตูทางเข้า/ออกด้านหลังค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00580.jpg (2009-6-24 21:58, 53.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODd8OWRhMDJkMTN8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:59

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 23:00  

DSC00582.jpg


ศาลาพระแม่เจ้าจามเทวี วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00582.jpg (2009-6-24 22:00, 60.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODh8NjAwNmViYjV8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:01

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:15 โดย pimnuttapa

  
DSC00584.jpg


รูปพระนางเกษวดี พระแม่เจ้าจามเทวี พระนางปทุมวดี (เรียงจากซ้าย-ขวา) ประดิษฐานภายใน ศาลาพระแม่เจ้าจามเทวี วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

คำกราบไหว้พระแม่เจ้าจามเทวี


  (นะโม ๓ จบ) ยาเทวี จามะเทวีนามิกา อะภิรูปา อะโหสิ ทัสสะนียา ปาสาทิกา พุทธสาสเนจะ อะภิปะสันนา สา อะตีเต เมตตายะ เจวะ ธัมเมนะ จะ หะริภุญชะยะธานิยา รัชชัง กาเรสิ หะริภุญชะยะนะคะระวาสีนังปิ มะหันตัง หิตะสุขัง อุปาเทสิ อะหัง ปะสันเนะ เจตะสา ตัง วันทามิ สิระสา สัพพะทาฯ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00584.jpg (2009-6-24 22:04, 44.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODl8MmQ2N2I4NTZ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:04

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:16 โดย pimnuttapa


DSC00587.jpg


อนุสาวรีย์พระฤาษีวาสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   

ประวัติพระฤาษีวาสุเทพ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลูกยักษ์บวชเป็นพระฤาษีนามว่า วาสุเพทฤาษีแล้ว ฤาษีตนนี้ได้ไปตั้งอาศรมอยู่หลังดอยสุเทพ ตัวปู่แสะอาศัยอยู่บริเวณวัดฝายหินและตัวย่าแสะได้อยู่รักษาถ้ำดอยคำไว้ หลังจากที่ปู่แสะและย่าแสะได้ตายไป วาสุเทพฤาษีจึงเป็นผู้ดูแลถ้ำดอยคำพร้อมกับพระบรมธาตุสืบต่อมา พิธีการเซ่นสรวงบูชาดวงวิญญาณของปู่แสะย่าแสะก็ยังคงมีอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ.๑๑๗๖ วาสุเทพฤาษีองค์ที่ ๘ ได้ทารกเพศหญิงซึ่งมีลักษณะของผู้มีบุญญาธิการมาเลี้ยงไว้ ๑ คน โดยให้ชื่อว่า “วี” เมื่อนางเติบโตขึ้นเป็นพระแม่เจ้าผู้มีสิริโฉมงดงาม พระแม่เจ้าจามเทวียังได้ครองนครหริภุญชัย (เมืองลำพูน) อีกด้วย เมื่อวาสุเทพฤาษีสิ้นไปแล้ว พระแม่เจ้าจามเทวีจึงรับภาระการรักษาดูแลพระบรมธาตุและถ้ำดอยคำสืบต่อมาค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00587.jpg (2009-6-24 22:07, 71.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTB8MjkyYmJkMjF8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:08

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 23:10  

DSC00588.jpg


หอระฆังอนุสรณ์ ๒๐๐ ปี วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00588.jpg (2009-6-24 22:10, 62.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTF8M2FhMDlmNDJ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:11

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:16 โดย pimnuttapa

  
DSC00586.jpg


ศาลาพระแม่เจ้าจามเทวี วัดพระธาตุดอยคำ อีกแห่งหนึ่งค่ะ   

ประวัติพระแม่เจ้าจามเทวี วีรสตรีปฐมกษัตริย์กษัตริย์แห่งหริภุญชัย พระแม่เจ้าจามเทวีขึ้นครองราชย์นครหริภุญชัย ระหว่าง พ.ศ. ๑๒๐๒ - ๑๒๓๑ เป็นปฐมกษัตริย์และเป็นต้นราชวงศ์จามเทวี พระองค์ได้ทำการบูรณะรอยพระพุทธบาท พระบรมธาตุเจดีย์ และวัดวาอารามต่างๆ ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ไว้กับพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย นับจำนวนอารามที่พระแม่เจ้าจามเทวี ได้ทรงสร้างไว้แต่ครั้งอยู่ละโว้ (ลพบุรี) สร้างอารามที่สุโขทัย ละโว้ สวรรคโลก นครงามฟ้า นครสุวรรณบรรพต นครชุมรุม เรื่อยมาจนถึง นครพิสดาร หริภุญชัย ระมิงค์ เขลางค์ แปร รวมได้ ๒,๕๐๐ วัด สร้างกุฏิได้ ๑๐,๐๐๐ หลัง

เมื่อพระแม่เจ้าจามเทวีพระชนมายุได้ ๖๐ พรรษา (พ.ศ. ๑๒๓๖) ได้สละเพศลาผนวชเป็นชีผ้าขาวแล้วก็ยุติการสร้าง บำเพ็ญธรรมอย่างเดียว ทั้งพระชนนีปทุมวดี และพระเกษวดี และแม่เลี้ยงก็ออกบวชด้วย แม่ชีจามเทวีได้ถึงแก่มรณะ เมื่อ พ.ศ.๑๒๗๔ พระชนมายุ ๙๘ พรรษา บวชเป็นชีขาวได้ ๓๘ พรรษา ยังความทุกข์โศกเศร้าแก่พศกนิกรมหาชนทั่วนครหริภุญชัยในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00586.jpg (2009-6-24 22:14, 55.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTJ8MTdhYzk3MzJ8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:14

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:17 โดย pimnuttapa

  
DSC00589.jpg


อนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี บรมราชินี ศรีสุริยวงศ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   

ประวัติอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี บรมราชินี ศรีสุริยวงศ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๘ ได้มีพิธีเททองหล่อพระอนุสาวรีย์พระเจ้าจามเทวี ณ ลานวัดพระธาตุดอยคำ และมีพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พร้อมๆ กับทางวัดหุ้มทรงพระเจดีย์ และบูรณะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ "พระพุทธนพีสีพิงค์" ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาสักการะเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00589.jpg (2009-6-24 22:17, 74.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTN8NTUyOGM0Y2J8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:17

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:17 โดย pimnuttapa


DSC00585.jpg


พระพุทธรูปองค์ใหญ่ "พระพุทธนพีสีพิงครัตน์” วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   

ประวัติความเป็นมาพระพุทธนพีสีพิงครัตน์


พระพุทธนพีสีพิงครัตน์ เป็นพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒ เมตร สูง ๑๗ เมตร ประดิษฐานอยู่บนวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดสร้างโดยทายาทเจ้าแม่อินหวัน ณ เชียงใหม่ รวมทั้ง ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าภาพ ได้จัดงานฉลองสมโภชพุทธาภิเษกพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔

พระพุทธนพีสีพิงครัตน์ ริเริ่มสร้างโดย ทายาทของเจ้าแม่อินหวัน ณ เชียงใหม่ โดยเจ้าแม่ได้ล่วงลับไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ (สิริรวมอายุได้ ๘๖ ปี) หลังจากนั้นประมาณ ๗-๘ วัน เจ้ากุลวงศ์ ผู้เป็นทายาทคนหนึ่งได้ฝันว่า เจ้าแม่ขอให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ ณ ที่สูงเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาจากระยะไกลได้ ในฝันเจ้ากุลวงศ์ ได้ถามเจ้าแม่ว่าท่านให้ชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าอย่างไรดี เจ้าแม่ตอบว่า แล้วแต่ลูกจะเห็นสมควร เจ้ากุลวงศ์ตอบไปทันทีโดยไม่ได้คิดมาก่อนว่า จะให้ชื่อว่า พระพุทธนพีสีพิงครัตน์ (มีความหมายว่า พระพุทธรูปอันเป็นแก้วที่ประเสริฐของเมืองเชียงใหม่) และเมื่อเจ้ากุลวงศ์ได้เล่าเรื่องความฝันให้พี่น้องฟัง ทุกคนต่างปีติศรัทธาเห็นชอบการจัดสร้างพระพุทธรูป และได้รวบรวมเงินเป็นค่าจัดสร้าง ๔๕๐,๐๐๐ บาท

ต่อมาเจ้ากุลวงศ์ได้ไปนมัสการท่านพระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนดอก และปรารภเรื่องการจัดสร้างพระพุทธรูป ท่านได้แนะนำให้สร้างไว้บนพระธาตุดอยคำ เพราะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่บนสูง จะเป็นศรีสง่าแก่จังหวัดเชียงใหม่ไปในอนาคต และท่านพระครูได้มีเมตตาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างจากกองบิน ๔๑ เชียงใหม่ และกระทรวงกลาโหมตามลำดับ

สำหรับตำแหน่งการก่อสร้าง เป็นมูลดินสูงทิศตะวันตกหน้าวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นที่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ได้ปลูกที่พักสำหรับดูแลคนงาน ระหว่างที่ท่านคุมการสร้างวิหารและซ่อมแซมวัดพระธาตุดอยคำ การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๑ แล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.๒๕๓๔ และมีงานฉลองสมโภชพุทธาภิเษกตามจารีตวัฒนธรรมประเพณีล้านนาไทย เมื่อวันที๗-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔

ผู้ควบคุมการก่อสร้างพระพุทธรูป คือคุณชัยพันธ์ ประภาสวัต ซึ่งสำเร็จด้านปติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคค่าก่อสร้าง เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก อาทิคุณสุรีย์พร คองประเสริฐ บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างลานหน้าพระพุทธรูป และครอบครัวคุณเกรียง เฉลิมสุภาคุณ ออกทุนทรัพย์เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างฉัตรถวายองค์พระซึ่งเมื่อนำฉัตรขึ้นกางถวายได้ระยะหนึ่ง มีพายุพัดฉัตรตกลงมาชำรุด จึงได้ซ่อมแซมแล้วนำไปประดับหน้าพระพุทธรูปแทน สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมเป็นจำนวนประมาณหนึ่งล้านนาบาทเศษค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00585.jpg (2009-6-24 22:21, 47.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTR8ZGJmZWRjOWF8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:21

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 23:23  

DSC00590.jpg


อุโบสถ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00590.jpg (2009-6-24 22:23, 51.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTV8YWFmNDUzMTR8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:28

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:21 โดย pimnuttapa


DSC00578.jpg


สำหรับการเดินทางมากราบนมัสการพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ ก็ขอจบการเดินทางเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ   
รูปภาพที่แนบมา: DSC00578.jpg (2009-6-24 22:29, 63.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 1
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTl8ODYyNGMwMWV8MTUyNjk0ODExMHww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:30

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:20 โดย pimnuttapa

  

ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :

• พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (หลวงพ่อพิณ) เจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
• หนังสือพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง (คัดลอกจาก หนังสือพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง. นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง ๒๕๔๐-๒๕๔๕. พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕. หน้า ๑๕๑-๑๕๒, ๒๘๑-๒๘๒.)
• และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทำบุญในครั้งนี้

หมายเหตุ   
ถ้าหากข้าพเจ้าพบข้อผิดพลาดจากภาพที่ลงบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้องในภายหลัง หรือพบว่าสถานที่นั้นมีโบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ ที่สำคัญแต่ยังไม่ได้นำมาลงบอร์ด ข้าพเจ้าขออนุญาตนำภาพหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานที่นั้นนำมาลงบอร์ดเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่พระศาสนาสืบต่อไป และขออภัยในความบกพร่องต่างๆ ในฐานะปุถุชนที่ย่อมทำผิดและถูกสลับกันไป หวังว่าสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านจะให้อภัยในความบกพร่องทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าด้วย

ถ้าหากสมาชิกท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดพระธาตุหรือรอยพระพุทธบาทที่ลงบอร์ดนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถโพสข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต่อจากบอร์ดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญเป็นอย่างสูงสำหรับธรรมทานค่ะ
โดย: hmu111    เวลา: 2012-6-22 02:52

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ยินดีต้อนรับสู่ แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน" (http://www.dannipparn.com/) Powered by Discuz! X1.5