แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

ชื่อกระทู้: วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ) [สั่งพิมพ์]

โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:26     ชื่อกระทู้: วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (พระเกศาธาตุ)


/ t6 u1 F5 e+ }

DSC00558.jpg


3 E7 R$ R5 G* l: l
- h! k; A+ ~2 n; O5 ~! t3 U* R# w8 a  [
วัดพระธาตุดอยคำ ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่  

(พระเกศาธาตุ , รอยพระพุทธบาทยังหาไม่พบ)  O- n- n& r1 f/ [& x5 _% e
* h! h; U2 O8 Q$ d& h8 z

                      อันพระธาตุดอยคำนั้นล้ำค่า                สถิตอยู่คู่พารามานานหลาย8 k! }% }; y- C5 |! ^
                      เป็นปูชนียสถานพรรณราย                  ปวงทวยเทพกราบไหว้แต่ไรมา# ~( Z2 s) p2 q3 q1 n4 r9 }6 M& l: h
                      เป็นสถานศักดิ์สิทธิ์มหิทธ์ยิ่ง                เพราะเป็นมิ่งชาวพุทธสุดจักหา
6 F$ |) k* T. z; Y7 U7 r: h  P5 j" b                      บรรจุพระบรมธาตุจอมศาสดา              ประสาทให้ด้วยหัตถาของพระองค์
4 K/ N, D! O$ G' c                      เราชาวไทย ต่างกราบไหว้ด้วยใจภักดิ์    ช่วยปกปักป้องไว้ให้สูงส่ง
4 L" ^- G0 o9 k  g                      ช่วยเสริมต่อก่อให้สวยช่วยจรรโลง        เพื่อดอยคำให้ดำรงอยู่คู่ดินฟ้าเอย% b' `# V3 \5 \; f8 H- o/ `" N
% x. X1 u6 V, S6 A2 V' U
ตำนานพระเจ้าเลียบโลก
กล่าวว่า...สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้า เสด็จไปพักประทับนอนที่ภูเขาลูกเล็กลูกหนึ่ง อยู่ทางทิศตะวันตก พระองค์ประทับอยู่ใต้ต้นมะขามใหญ่ต้นหนึ่ง ซึ่งใหญ่ประมาณ ๘ กำ สูง ๑๕ ศอก ทรงประทับอยู่เมตตาในที่นั้นตลอดราตรี ในกลางคืนนั้นเทพยดาทั้งหลายก็โสมนัสยินดี จึงบันดาลให้ฝนเงิน ฝนทองคำตกลงมาบูชาพระพุทธองค์ ครั้นสว่างขึ้นมา แก้ว เงิน ทองคำ เหล่านั้นก็หายเข้าไป สู่ใต้ภูเขาลูกเล็กนั้นสิ้น เป็นไปเพราะพุทธานุภาพ เหตุนั้นภูเขาลูกนั้นจึงได้ชื่อว่า “ดอยเขาคำหลวง” (พระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่)! T4 Q) P2 G$ W" i+ @! m

6 }: r4 T% p3 C  d7 s2 cแล้วพวกเทพยดาทั้งหลายก็กราบทูลขอรอยพระบาทจากพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์ตรัสว่า “สถานที่นี้ ไม่มีที่จะไว้รอยพระบาทตถาคต” พอรุ่งสว่างดีแล้วก็เสด็จไปทางทิศตะวันออก ทรงพบก้อนหินหนึ่งงดงามยิ่ง ทรงประทับนั่งผินพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก ทรงทอดพระเนตรดูสถานที่แห่งนั้น แล้วทรงรำพึงว่า “สถานที่นี้ ต่อไปภายหน้าจักเป็นมหานครเมืองใหญ่ จักเป็นที่อยู่แห่งกษัตริย์และคนทั้งหลาย ศาสนาตถาคตจะมาดำรงอยู่ในเมืองที่นี้ เป็นที่รุ่งเรืองยิ่ง จักปรากฏชื่อเสียงไปทั่วทิศ ในเมืองนี้จะมีอารามใหญ่อยู่ ๘ หลัง เหมือนดังที่เคยนั่งภาวนาที่โสฬสสถาน ๑๖ แห่งในเมืองลังกาทวีปนั้นเถิด” ทรงรำพึงเช่นนี้แล้ว
เสด็จลุกขึ้นแล้วทรงเหยียบรอยพระบาทไว้เหนือหินที่ประทับนั่ง ส่วนรอยพระพุทธบาทที่กล่าวในตำนานนั้นได้จมหายไปในพื้นดิน โดยมีเทพเจ้ารักษาไว้ ซึ่งในกาลเบื้องหน้าจักขึ้นมาปรากฏแก่มหาราชทั่วไป

' t5 V) z$ e: }+ i
6 e% I* g  Z% \0 N$ g" G1 e, C  o0 I/ ?- @


รูปภาพที่แนบมา: DSC00558.jpg (2009-6-24 16:26, 52.87 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNTh8YWY4OThhMmJ8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:35

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 17:36  
0 m' I/ V$ K- u. Z. L* V& q  r$ \, ]" D/ r5 u
DSC00531.jpg
9 j9 A) E  Q! o# i% V

5 E" G7 o" c/ \$ R0 f( Uการเดินทางไปวัดพระธาตุดอยคำ เราสามารถเดินทางไปวัดพระธาตุดอยคำได้ ๓ ทางคือ
9 ]$ R) X# @0 [/ N3 S# Y0 G
" T# T' a: g, v! n- ]) ~: |# iทางที่หนึ่ง เข้าทางถนนเลียบคลองชลประทาน แยกจากถนนเชิงดอยบริเวณตลาดต้นพะยอมไปทางทิศใต้ประมาณ ๖ กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยคำจะอยู่ด้านขวา
( Q" X3 @" F5 f( a. `! n
- H/ Q4 B( d' V* ?2 y5 ^อีกเส้นทางหนึ่ง คือ ไปตามถนนสาย เชียงใหม่ - ฮอด เป็นระยะทางประมาณ ๙ กิโลเมตร จากสี่แยกสนามบิน และมีทางแยกเลี้ยวขวาสู่ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่ ๗ เข้าไปอีก ๔ กิโลเมตร ซึ่งจากเส้นทางนี้บริเวณวัดจะอยู่ในเขตของศูนย์ขยายพันธุ์พืช% q4 M/ C/ e- D8 |; F+ K- X% S4 V5 X
! m/ I7 `- A  n) `* w' i
และเส้นทางที่สาม จากจุดนี้ เราจะเดินทางตามเส้นทางสี่แยกสะเมิง ถนนเชียงใหม่ - หางดง ไปตามเส้นทางเรียบคลองชลประทาน จะมีป้ายบอกข้ามคลองไปทางตำบลแม่เหี๊ยะ ไปทางเดียวกับสวนราชพฤกษ์ หรือเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์วิจัยเกษตรฯ ค่ะ


รูปภาพที่แนบมา: DSC00531.jpg (2009-6-24 16:36, 29.07 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNTl8OWZhYzRmYmN8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:37

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 17:41  
- ]4 Y& I7 ?. r: k1 E8 A2 P- \
8 n9 s$ {+ @+ `$ K/ }0 s5 ^$ E DSC00533.jpg

, c# W. Y$ z( L" g' z
4 u/ n0 I4 }3 c' C0 {+ w7 u7 I$ Qวัดพระธาตุดอยคำ เดิมชื่อ วัดสุวรรณบรรพต แต่ชาวบ้านเรียกว่า "วัดดอยคำ" ตั้งอยู่บนยอดเขาดอยคำที่ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยดอยคำจะตั้งอยู่ตรงกลางระหว่างดอยเหล็ก ดอยตอง และดอยเงิน ซึ่งอยู่ทางทิศเหนืออ้อมไปทางทิศตะวันตก มีลำธารกั้นกลาง ทิศใต้จะเป็นดอยแก้ว สำหรับทิศตะวันออกของดอยคำจะเป็นที่อยู่ของปู่แสะย่าแสะ
% }! M! c2 U; ^  f+ s" K) N
4 ]- Y% C1 p0 S, |การเดินทางขึ้นไปวัดพระธาตุดอยคำ มี ๒ ทาง คือ ทางซ้ายจะเป็นทางขึ้นโดยรถยนต์ ส่วนทางขวาจะเป็นทางเดินขึ้นโดยบันไดค่ะ & B. _' n0 w& c' C
) H$ R0 t& T9 F( p
; O: Y+ x: }1 ~& |5 {6 D+ ^


รูปภาพที่แนบมา: DSC00533.jpg (2009-6-24 16:39, 63.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjB8Njc1NWVlYzV8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:42

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:33 โดย pimnuttapa
  g8 T9 w) [0 v1 H0 J3 Q; v8 a7 D5 y; f, W8 l; w6 E: ?

2 {9 F! n) H# q DSC00536.jpg

8 N4 [5 l+ n) a' n" n& r  O' \% W7 r# u# @5 H1 l
ศาลปู่แสะ - ย่าแสะ อยู่บริเวณ ป้ายชื่อ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ    
) e: x: o; C# Q" X7 K' n4 b
$ r2 D+ x. m: v- B" @2 Dตำนานพระธาตุดอยคำ ซึ่งได้รับการเรียบเรียงขึ้นโดย สุทธวารี สุวรรณภาชน์ สรุปได้ดังนี้ 4 E+ p4 B; [' ^2 j  ^# @; ^; O

! W( ?( [8 {* _1 z2 o2 ?% H, a“เมื่อครั้งที่พระพุทธองค์มีพระชนมายุได้ ๕๐ ปีเศษ พระองค์ได้นำพระภิกษุอรหันต์พร้อมด้วยพระอินทร์มุ่งหน้าขึ้นสู่ทิศเหนือผ่านเมืองบุรพนคร และได้พักอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันนี้เป็นสถานที่ตั้งของวัดเจดีย์เหลี่ยม จากนั้นเสด็จต่อไปถึงดอยคำซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันตก ณ ที่นั้น ทรงพบว่ามียักษ์สามตน พ่อ แม่ ลูก อาศัยอยู่และยังชีพด้วยเนื้อมนุษย์หรือเนื้อสัตว์ตลอดมา
, s7 C# G6 x, J8 p6 F8 |
/ Z* N+ q, }7 C! [& \/ ^. Z" ~ทันทีที่พวกเขาเห็นพระพุทธองค์พร้อมด้วยเหล่าสาวก ก็หมายจะจับกินเป็นอาหารดังเช่นเคย แต่พระพุทธองค์ทรงแผ่เมตตาห้ามจิตกิเลสของพวกเขาให้อ่อนลง จนต้องเข้ามากราบพระองค์ด้วยความยำเกรง จากนั้นพระพุทธองค์ทรงทำนายว่าหลังจากที่พระองค์ปรินิพพานไปแล้ว จะมียักษ์ตนหนึ่งสามารถปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้ ซึ่งหมายถึงยักษ์ผู้เป็นลูกนั่นเอง
2 H+ r* w# _* f7 f
4 S+ E  U! m9 `เนื่องจากยักษ์ผู้เป็นผัวนามว่า “จิคำ” และผู้เป็นเมียชื่อว่า “ตาเขียว” ไม่สามารถจะรักษาศีลห้าได้ตลอด จึงขออนุญาตพระพุทธเจ้ากินเนื้อมนุษย์ปีละ ๒ หน เมื่อพระองค์ไม่อนุญาตจึงขอเปลี่ยนเป็นเนื้อสัตว์ แต่พระองค์ก็เลี่ยงให้ไปขอเจ้าผู้ครองนครเอง ซึ่งท่านเจ้าเมืองก็ยินยอม ดังนั้น จึงมีพิธีฆ่าควายเผือกเขาเพียงหูให้ปู่แสะขึ้นที่บริเวณวัดฝายหิน เชิงดอยสุเทพ และการจัดพิธีฆ่าควายดำเขาเพียงหูให้ย่าแสะที่เชิงดอยคำ จึงมีมาถึงบัดนี้
) c* \  S" C$ B9 @* b6 k0 a
; A6 W7 V# R' m, \) l" f' O( ~ภายหลังเมื่อลูกยักษ์ขอบวช พระพุทธเจ้าจึงแสดงธรรมให้ฟังพร้อมกับประทานพระเกศาธาตุ ซึ่งทรงอธิษฐานให้เป็นพระธาตุของพระองค์ให้กับพ่อและแม่ของลูกยักษ์ตนนั้น จำนวน ๑ ปอย แล้วบอกทั้งสองรักษาไว้ให้ดี เนื่องจากจะใช้เป็นที่เคารพบูชาแทนพระองค์ได้ และสถานที่แห่งนี้ก็จะเป็นที่ประชุมของผู้มีบุญญาธิการทั้งหลายในภายภาคหน้า ยักษ์ทั้งสองจึงนำพระธาตุบรรจุไว้อย่างดีในผอบแก้วมรกต จากนั้นได้เกิดศุภนิมิตขึ้น คือมีฝนตกหนักเป็นเวลา ๓ วัน ๓ คืน แล้วเม็ดฝนได้กลายเป็นทองคำไหลเข้าสู่ถ้ำแห่งหนึ่ง ซึ่งต่อมาเรียกชื่อกันว่า “ถ้ำคำ” ต่อมาไม่นาน ลูกยักษ์ได้ขอลาสิกขาบทเพื่อบวชเป็นฤาษี พระพุทธองค์ทรงอนุญาตพร้อมกับตั้งชื่อให้ว่า “วาสุเทพฤาษี” นับแต่นั้นเป็นต้นมาค่ะ

, x' I. D8 n% ^& v( b. M & _+ z, k4 o3 o: A$ X
7 ~# z# x/ U& @. U7 z% M" F, k


รูปภาพที่แนบมา: DSC00536.jpg (2009-6-24 16:47, 65.44 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjF8MmNhNGNmNzV8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:48

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:34 โดย pimnuttapa
, q1 t3 Q: w4 t/ M! U' ?
. f& F1 Y) q4 R( ?! G8 B  
2 K+ _) O/ d1 a) ^1 j- g7 o5 @2 y. Y
DSC00534.jpg
. A! C, z) n& j3 l% n
% L. N! m& c/ l/ a6 j' z
รูปปู่แสะ - ย่าแสะ ค่ะ   
* w- N' E  B, f8 a6 }. [3 v8 X
& v! K8 Y, F. |* d) T. K; A$ {ตำนานพื้นเมือง กล่าวว่า ปู่แสะย่าแสะ เป็นผีบรรพบุรุษของพวกลัวะ มีหน้าที่ดูแลรักษาเมืองเชียงใหม่ กษัตริย์ ขุนนาง และชาวบ้าน จะต้องร่วมกันทำพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะเป็นประจำทุกปี พิธีบวงสรวงปู่แสะและย่าแสะ จึงกระทำเป็นประเพณีสืบมา โดยถือเอาวันแรม ขึ้น ๑๔ ค่ำ เดือน ๗ (เดือน ๙ เหนือ) เป็นวันบวงสรวง แต่ต่อมาราวปี พ.ศ.๒๔๘๐ ทางรัฐบาลได้สั่งให้งดพิธีบวงสรวงดังกล่าว จนกระทั่งถึงปี พ.ศ.๒๔๘๓ – ๒๔๘๔ ซึ่งเป็นช่วงที่เกิดสงครามอินโดจีนขึ้น จึงมีการฟื้นฟูประเพณีนี้ขึ้นมาอีกในวันเวลาเดิม โดยพิธีจะมีการฆ่าควายดำตัวเดียว แล้วมีคนทรงให้ปู่แสะย่าแสะลงประทับทรง ณ สถานที่ซึ่งทั้งสองสถิตอยู่ คือที่เชิงดอยคำทางทิศตะวันออกค่ะ
' o' S% V  S# J* }" {5 x( M

5 V, d+ D5 P# ^9 ^3 @; {- L
$ X; O# ^5 z/ ~5 @

รูปภาพที่แนบมา: DSC00534.jpg (2009-6-24 16:52, 63.18 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjJ8YjgzOGUyMmV8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 16:55

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:05  7 ?0 h: E$ w- M
1 a% C0 y5 W0 G) x
DSC00538.jpg
5 z( r7 q- S1 h2 Z

$ z$ w9 d* \9 C& o9 F! }สำหรับวันนี้ เราจะใช้เส้นทางเดินขึ้นโดยบันไดสู่วัดพระธาตุดอยคำกันนะคะ เพื่อจะได้เดินชมดูธรรมชาติของดอยคำ จากจุดป้ายวัดพระธาตุดอยคำ เราก็เดินตรงไปตามทางลูกศรชี้ประมาณ ๒๐๐ เมตร แล้วเลี้ยวซ้ายตามป้ายสีเหลือง "ทางเดินขึ้นวัดพระธาตุดอยคำ" ! L& f4 u4 Q$ F* t* \* H. G# l
  Z" j* P# K+ Q  c! y/ U
จากป้ายสีเหลืองทางเดินขึ้น วัดพระธาตุดอยคำ มาถึงบันไดทางขึ้นดอยคำนี้ประมาณ ๒๐๐ เมตร นะคะ ดูจากบริเวณรอบๆ แล้วจะเต็มไปด้วยต้นไม้ร่มรื่นมาก ได้บรรยากาศการอยู่กับธรรมชาติจริงๆ ถ้าใครชอบธรรมชาติก็เดินขึ้นวัดพระธาตุดอยคำโดยใช้บันไดได้นะคะ
4 p; M" v7 L0 w# z2 S) H
( V# h$ r- f. P
อุโมงค์ใต้ดินจากดอยคำถึงอ่างสลุง3 t! t, g" |: g% N( R
พระแม่เจ้าจามเทวี ทั้งท่านพระสุเทพฤาษี พระพี่เลี้ยงทั้งสอง หมู่ปุโรหิตและขุนนางผู้ใหญ่รวม ๑๐๐ เศษ ได้เสด็จเข้าในอุโมงค์ดอยคำ ตรงไปยังอุจฉุตบรรพต (ดอยสุเทพ) และต่อไปยังดอยอ่างสลุง เพื่อไปกระทำพระราชพิธีทรงน้ำมูรธาภิเษกที่นั้น เมื่อวันขึ้น ๑๒ ค่ำเดือน ๗ ปีมะเมีย พุทธศก ๑๒๐๒ (คงใช้เวลาเดินทางประมาณ ๒ - ๓ วันก็ถึงดอยอ่างสลุง)
/ Z: @  ]4 y; D8 f( j5 |7 G0 \$ l; N  ~% X9 k$ D/ F. d4 D! e
ขุนแผนกับอุโมงค์ดอยคำ

, G% d; I$ z9 C% x! \สมัยที่ขุนแผน ชาวสุพรรณบุรี ยกทัพไปตีเมืองเชียงอินทร์ (คือเชียงใหม่ปัจจุบัน) ผ่านเชียงทอง (อ.จอมทอง) ได้พบทางลับใต้ดินจากดอยจอมทองไปถึงดอยคำ ภายในอุโมงค์ถ้ำดอยคำสามารถบรรจุคนได้ร่วม ๑๐๐ คน ถ้ำนี้เคยเป็นที่อาศัยของปู่แสะย่าแสะ พระฤาษีสุเทพ และพระแม่เจ้าจามเทวีมาแล้ว ขุนแผนได้ใช้เส้นทางลับใต้ดินนี้จากจอมทองเข้าไปจับเมืองเชียงอินทร์ได้อย่างง่ายดาย โดยมิต้องใช้กำลังรี้พลมากนัก- Z# T6 K( d, |/ Q* \

+ h$ A  F( l$ W3 U6 Z
สำหรับเรื่องนี้ อาจารย์ชุ่ม ณ บางช้าง
ได้ให้ทัศนะว่า ภายในถ้ำจะต้องกว้างขวางคล้ายกับท้องพระโรงใหญ่ เพราะมีข้อความปรากฏในเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนว่า เมื่อครั้งที่ขุนแผนยกทัพมาจับเจ้าเมืองเชียงใหม่นั้น ได้เดินทางมาพร้อมกับพระไวยบุตรชายและทหารจำนวน ๓๕ คน แล้วระหว่างทางได้อาศัยถ้ำดอยคำแห่งนี้เป็นที่พักหลบซ่อนตัว ก่อนที่จะเข้าตีเมืองเชียงใหม่ นอกจากนี้ ระหว่างการเดินทางกลับ ขุนแผนยังได้พักพลอยู่ที่วัดป่าม่วง เมืองตาก และได้สร้างพระพุทธรูปจำนวนแปดหมื่นสี่พันองค์เพื่อบรรจุไว้ที่ถ้ำดอยคำ ตำนานตอนนี้จึงเป็นการกล่าวถึงการกำเนิดของพระเครื่องชื่อ “พระสามกุมาร” ซึ่งสร้างขึ้นในครั้งนั้น ที่ถ้ำดอยคำนี้ ต่อมามีผู้ยืมของใช้ต่างๆ และเครื่องบวชไปแล้วไม่คืนเทพยดาจึงบันดาลให้มีก้อนหินก้อนใหญ่มาปิดปากถ้ำเสีย ส่วนที่จอมทองได้สร้างพระเจดีย์ปิดปากอุโมงค์ไปแล้วค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00538.jpg (2009-6-24 16:57, 58.42 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjN8ODA4ZThkNzR8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:05

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:08  
# Z/ y, ^* f" V0 r6 v* a* w2 R: L5 }" w) f. C- Y
DSC00540.jpg
3 x" B& ^3 e9 K) t9 _, y

& O9 B" M, {1 F$ E- I* sจากบันไดทางขึ้นดอยคำ ถึงจุดบันไดนาค วัดพระธาตุดอยคำ มีบันไดประมาณ ๓๑๐ ขั้น เราก็เดินขึ้นบันไดนาคกันต่อไปอีก ๑๗๘ ขั้น ก็จะถึงลานจุดชมวิว ซึ่งเป็นลานด้านหน้าวัด และบริเวณก่อนถึงบันไดนาคจะมีกุฏิสงฆ์อยู่ เป็นที่สัปปายะเหมาะสำหรับการปฏิบัติธรรมมากค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00540.jpg (2009-6-24 17:08, 70.66 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjV8YThjZjQ3ZTR8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:08

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:34 โดย pimnuttapa + z( `- X% ?! Y, c7 {& g$ R

$ \* p6 H2 t" \9 j ( n& I8 b" T0 E% U* `! t' S

/ I- d6 b  ?5 N5 V( T  j* i DSC00541.jpg

; S  o8 w6 Y, P" I2 S9 o, y$ J8 J& r+ k$ T* e  t% K* [# D& t
ถึงลานจุดชมวิว วัดพระธาตุดอยคำ แล้วค่ะ นอกจากนักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางเข้าสู่สวนราชพฤกษ์แล้ว ได้เดินทางไปยังจุดชมวิวบริเวณลานหน้าวัดพระธาตุดอยคำ ที่สามารถมองลงมาเห็นภาพในวงกว้างของพื้นที่สวนราชพฤกษ์ เพราะระยะทางจากสวนราชพฤกษ์ไปสู่วัดพระธาตุดอยคำ ใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีก็เดินทางไปกราบนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์ได้ นอกจากนั้นยังมีโซนขายของที่ระลึกต่างๆ ภายในลานจุดชมวิวด้วยค่ะ เพื่อเป็นการไม่เสียเวลา เราเข้าไปภายในวัดพระธาตุดอยคำกันเลยนะคะ
7 L$ g7 R" q0 e! F7 t- I! ^1 Y, F & W" d, [( W- K' h7 q* H
5 ^, N7 Y. |2 P7 B* r4 g- F


รูปภาพที่แนบมา: DSC00541.jpg (2009-6-24 17:11, 51.73 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjZ8MjM4NzQ4NGF8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:11

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:13  % D5 `+ R) x$ S: O( t$ F/ v

/ O) ~4 s2 W6 d. E DSC00542.jpg

) R4 }1 z! i' P . [* _8 u$ u' ]! |, d
วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00542.jpg (2009-6-24 17:13, 55.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjd8NmY3YzFiNzd8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:14

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:37 โดย pimnuttapa 1 ^2 u0 s7 [, ^1 J, E! F
# t2 z! j8 I1 g# X& X4 g
DSC00543.jpg
6 S7 Q' T9 w( h( M
+ h: ^9 `# J! ?, A0 p7 B
พระประธาน ประดิษฐานภายใน วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ
8 T* h( J8 s+ K3 m6 W" A% X9 h) R ; b! w: T. C7 t( Y2 Q3 R: L4 d

' o/ y) o# [5 c( W) v4 f+ [

รูปภาพที่แนบมา: DSC00543.jpg (2009-6-24 17:15, 58.72 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjh8MzBmZmVmMWR8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:17

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 18:18  
4 k8 z) |" m1 }, `) d1 z/ R) H( J/ k0 R& m  s, \4 W$ H
DSC00547.jpg

4 L, Y. }; ^6 c. v( r2 B5 i; D
4 s& l% _$ U' x# V; [9 Iจิตรกรรมฝาผนัง ภายใน วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ ! Z7 q; r; D0 X* V2 y9 z

& x* {1 p  z, Mภาพบนสุด จะเป็นเรื่องราวตอนพระพุทธเจ้ากับช้างนาฬาคีรี ส่วนภาพข้างล่าง คือวันมาฆบูชา เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันหนึ่ง ในวันนี้มีเหตุอันประกอบด้วยองค์ ๔ คือ ๑) เป็นวันที่พระจันทร์เดินมาถึงฤกษ์ชื่อมฆะ อันตรงกับเดือนห้าเพงหรือวันเพ็ญเดือนสาม ๒) พระสงฆ์ ๑,๒๕๐ รูป ไปประชุมกันเฝ้าพระพุทธเจ้าที่เวฬุวนารามโดยไม่ได้นัดหมาย ๓) พระสงฆ์เหล่านั้นล้วนได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทา ๔) พระสงฆ์ทุกรูปเป็นพระอรหันต์ สำหรับคนล้านนา นอกจากจะมีการทำบุญและเวียนเทียน ตามแบบของประเพณีชาวพุทธโดยนิยมแล้ว ยังมักถือเป็นวันขึ้นพระธาตุด้วยค่ะ


รูปภาพที่แนบมา: DSC00547.jpg (2009-6-24 17:18, 45.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNjl8MjM1MDhmMDd8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 17:19

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 07:59 โดย pimnuttapa $ d" z  p* v! v" l$ S2 ~. @4 V

" i. @" [& A, ]) e$ H5 Z+ L! g7 i  
% A) n0 _& H0 Q" Q  j DSC00551.jpg

+ C  v3 \; x& m DSC00566.jpg
. s) W8 k" t  Q
DSC00565.jpg
1 a6 i' O/ \1 F9 r7 y5 M* l7 H: c3 J4 W& Z

5 D0 j- K8 ?# h3 v3 k# Nระเบียงคด ประดิษฐานพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ
; _" k8 W4 S1 M+ K5 Q
3 `$ N( m$ z  w" m+ J/ `! Z- d' [/ ~, o- n3 T6 U) I


รูปภาพที่แนบมา: DSC00551.jpg (2009-6-24 17:40, 54.67 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzB8NTI5OWE4MWR8MTQxNjUzNTAzN3wwรูปภาพที่แนบมา: DSC00565.jpg (2009-6-24 21:09, 61.77 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzl8OTliMTY3ZmF8MTQxNjUzNTAzN3wwรูปภาพที่แนบมา: DSC00566.jpg (2009-6-24 21:09, 60.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODB8ZTQzNzYzNzV8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:23

DSC00552.jpg

# V- G+ _  a; j% w2 c ; p* o. w+ y5 K# n+ C
เชิญร่วมทำบุญตักบาตรพระประจำวันเกิด วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00552.jpg (2009-6-24 20:24, 56.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzF8Y2I0YTAwY2V8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:24

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:01 โดย pimnuttapa
- S! \6 S& b5 ^8 |6 w' x- E8 W* |5 T5 f% @  }2 X- I% r
  # y1 p; x4 d! e. W( k

2 h3 L% E: E$ ^  [/ m/ m DSC00553.jpg
  P7 [7 N2 h0 `* H4 m; ^! R
% `- @0 L6 M% \$ h
อาศรมหลวงปู่สี วัดพระธาตุดอยคำ โดยมูลนิธิชมรมส่งเสริมสมเด็จย่าจามเทวีสร้างถวาย ๑ มกราคม ๒๕๓๖ ค่ะ 2 |1 w9 A( u: \! `& Q& L& T
  j- I! s, O) j6 o& @! v

8 _0 `1 r& L+ Q& T& v: J

รูปภาพที่แนบมา: DSC00553.jpg (2009-6-24 20:26, 47.9 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzJ8ODUwZDFiNTh8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:29

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:02 โดย pimnuttapa
: J& {# W; C& S* Z- W( U: Y6 ]
2 u, j' ]0 Y/ w. ?& ~9 r2 ^  
$ S( ?; @& w$ f DSC00554.jpg

' q. n1 ~$ `8 C) e  P+ \0 B: H
" o" ?# `0 ^1 z5 K0 `3 g4 tอาศรมแม่ย่าแสะและยักษ์ตาเขียว มารดาของพระวาสุเทพฤาษี วัดพระธาตุดอยคำค่ะ  
4 [3 h1 T0 d/ p2 X/ L+ M
+ Q5 n5 H, H5 Z8 s) \
# }1 a/ G/ r" `9 p8 K" M' G

รูปภาพที่แนบมา: DSC00554.jpg (2009-6-24 20:32, 48.63 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzN8ZDFlZmYyMWR8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:33

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:02 โดย pimnuttapa
  U2 L9 b9 l; V6 B
( u$ w& L& X2 s3 |4 K% K7 ~. f" M
DSC00555.jpg

7 W. o  r8 v2 b; D' U4 ^7 P7 Z- G1 V# M
อาศรมพ่อปู่แสะ (เจ้าจิกคำ) ซึ่งเป็นบิดาของพระวาสุเทพฤาษี วัดพระธาตุดอยคำค่ะ   9 _7 b6 E7 L0 `: Z7 E1 q3 N- X( V0 q

% p$ ^  N% l1 d4 P3 P$ t2 c" G9 C9 R; r! ^: ]& f


รูปภาพที่แนบมา: DSC00555.jpg (2009-6-24 20:34, 45.24 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzR8ZDRmODYzNTN8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:36

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:03 โดย pimnuttapa
- \$ T5 s! F7 S( C1 y: l3 ~8 V5 K0 [! t0 k1 Z- C5 o% L

0 S: f8 Y: E' b8 o# n DSC00557.jpg
' U7 D, O* x( [
0 A! `7 k" X& U1 g9 q
อาศรมพระวาสุเทพฤาษี บิดาเลี้ยงของพระแม่เจ้าจามเทวี ประดิษฐานด้านหลัง พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ ; K3 R4 W% \! P6 ~; Z) Q$ }* \- q

+ y3 x/ p$ z* L8 D8 B8 {2 x  v, t9 c) d' z) v0 k


รูปภาพที่แนบมา: DSC00557.jpg (2009-6-24 20:42, 44.83 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzV8MDgzNGEzNzF8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:45

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:06 โดย pimnuttapa
% p& M+ w6 s% |/ l5 ]' F/ G
, O5 I: c" T7 {7 `$ N9 U5 t  
  o2 w( t  V% r3 Y# G+ G5 A1 c) j  [" s- }& p5 v0 [# _& \9 x! v
DSC00579.jpg

  A& d- n7 f: |3 C2 D2 N$ T' W  L% M5 w6 h; b
พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   
, q1 O+ q0 Q0 \2 t, W5 a; s! z4 h- a
ประวัติพระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยคำ เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนา รูปแบบเจดีย์ทรงกลม ดัดแปลงมาลัยเถาเป็นเหลี่ยม ซึ่งเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุส่วนพระเกศาของพระพุทธเจ้าพระสมณโคดม ซึ่งสร้างในสมัยพระแม่เจ้าจามเทวี กษัตริย์แห่งลำพูน โดยพระโอรสทั้ง ๒ เป็นผู้สร้างในปี พ.ศ.๑๒๓๐ จ.ศ ๔๙ เมื่อทรงบรรจุพระบรมธาตุสำเร็จแล้ว ทรงอธิษฐานดังที่พระบิดาเลี้ยงของพระองค์รับคำของพระพุทธองค์ว่า หากแม้ว่ายังมิถึงเวลาที่พระบรมธาตุนี้จักรุ่งเรือง โดยมีผู้มีบุญญาธิการต่างๆ มารวมกันแล้ว อย่าได้มีผู้ใดผู้หนึ่งมาสร้างวัดวาอาราม หรือสร้างสถานอย่างหนึ่งอย่างใด หรือมีผู้ทุศีลประกอบด้วยอบายต่างๆ มาอาศัยอยู่ จักทำให้ทรัพย์สิ่งของโบราณวัตถุต้องสูญสลาย เพราะบุคคลเหล่านั้น
2 I' n  Z9 S& c. A: o7 G$ F
  s) _4 e% x; S! o( Uตามพุทธทำนายทรงกล่าวไว้ว่า เมื่อได้กึ่งพุทธกาล หลังจากที่พระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว พระธาตุนี้จะรุ่งเรืองด้วยการสักการบูชากราบไหว้ ด้วยความเลื่อมใสของปวงชนหาแห่งใดเท่าเทียมมิได้ อาจเป็นด้วยแรงอธิษฐานดังกล่าวแล้ว เมื่อมีผู้สร้างอารามขึ้นภายหลังก็ถูกรื้อถอน และปล่อยร้างไว้หลายยุคหลายสมัยมาแล้ว แม้จะมีผู้เลื่อมใสศรัทธาบูรณะขึ้นได้ไม่เท่าไหร่ก็เสื่อม โทรมร้างไปอีกเช่นเดิมจวบจนปัจจุบันนี้ ได้มีผู้มีบุญญาธิการต่างๆ เริ่มทำบุญกันมากขึ้นและยิ่งเจริญรุ่งเรืองขึ้นเรื่อยๆ เป็นลำดับมา
' c, ~: {9 [; [+ t& P3 q
+ }7 D: G( U2 U0 Vในปี พ.ศ.๒๕๐๙ ขณะนั้นวัดพระธาตุดอยคำยังเป็นวัดร้าง กรุแตกพบโบราณวัตถุหลายชิ้นอาทิเช่น พระรอดหลวง เป็นพระหินทรายโบราณ ปิดทอง องค์ใหญ่, พระสามหอม (พระเนื้อดิน) และ พระคง (พระเนื้อดิน) ซึ่งนำมาบูชาไว้ ณ วิหารวัดพระธาตุดอยคำ ส่วนพระแก้วมรกตประจำพระองค์ของพระแม่เจ้าจามเทวี หน้าตัก ๕ นิ้ว เล่ากันว่ามีชาวบ้านมาพบตอนกรุแตก และได้นำไปบูชาส่วนตัวไม่สามารถตามกลับมาให้เป็นที่สักการะแก่สาธุชนได้
2 j: ?# l6 o- c7 A4 d- v8 f2 X

/ k1 T9 }0 Q( T: y7 p
" \+ e  @7 p! K# O  V* y
DSC00556.jpg
+ J* x  u- I* ]" i- e" a) _

6 I: s! i: J, U' D
มูลเหตุเจดีย์แตกทำให้พบพระพิมพ์ * M+ Q: ^0 ~! z* E' x  N
สาเหตุสำคัญคือ พุทธศักราชที่ ๒๕๐๙ ได้เกิดฝนตกหนักคืนหนึ่ง ชาวบ้านได้ยินเสียงดังเหมือนภูเขาถล่ม รุ่งเช้าพบว่าพระเจดีย์เก่าแก่นั้นพังทลายลงมา จึงได้นำความไปบอกพระครูไฝ (พระครูปริยัตยานุรักษ์) วัดพันอ้น จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นผู้ดูแลอยู่ในเวลานั้น พระครูไฝจึงได้เดินทางมาถึง พร้อมกับได้เก็บวัตถุโบราณรักษาไว้ รวมทั้งพระพิมพ์จำนวนมาก บรรจุใส่กระสอบลงมาเก็บไว้ที่วัดพันอ้น และพระครูไฝได้มีความคิดที่จะให้นำเอาพระพิมพ์ออกให้ประชาชนเช่าบูชาเพื่อนำเงินไปบูรณะเจดีย์ และดอยคำต่อไป , ~/ v# H" A% v. z. u
# ?) E$ _3 d' i0 T! V. R% w8 h
พระพิมพ์ที่พบในครั้งนั้น ได้มีการแบ่งแยกพิมพ์ต่างๆ ออกเป็นหลายๆ ประเภท มีทั้งพระพุทธรูป พระเนื้อชิน และเนื้อดิน พระพุทธรูปส่วนใหญ่เป็นพระอุปคุตจกบาตร พระหินจุยเจีย และพระแก้วสีต่างๆ จำนวนหนึ่ง พระพิมพ์เนื้อชิน เป็นพระลีลาเดียว
  L0 u* ~$ a' F2 X$ m  y0 @5 |* _9 v- B. y0 F5 R$ U, w/ ?/ O# g* r
วัดพระธาตุดอยคำ จะมีงานประจำปี ๒ ครั้ง ได้แก่ งานสรงน้ำพระบรมธาตุ ซึ่งจะมีขึ้นในวันแรม ๘ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ (เดือน ๖ ใต้) โดยในงานจะมีการจุดประทีปโคมไฟและบ้องไฟต่างๆ มากมาย และอีกงานหนึ่ง คืองานทานสลากภัตซึ่งจะมีขึ้นในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ เหนือ (เดือน ๗ ใต้) ในงานนี้จะมีงานเลี้ยงปู่แสะย่าแสะ ซึ่งปัจจุบันใช้ควายดำเขาเพียงหูให้ผ่านร่างคนทรง โดยใช้พื้นที่ด้านทิศตะวันออกของดอยคำเป็นที่ประกอบพิธีค่ะ

6 V: ?8 Q) ]$ }# T1 c
8 F, Q# c8 b. c
* i: I6 Q7 M" e/ Q8 O

รูปภาพที่แนบมา: DSC00579.jpg (2009-6-24 22:26, 64.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTZ8YjYyNTgxODB8MTQxNjUzNTAzN3wwรูปภาพที่แนบมา: DSC00556.jpg (2009-6-24 22:27, 44.1 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTd8YjlhNjZkNjR8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:56

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:07 โดย pimnuttapa
" u2 g" V, L$ t  ?: M1 A! G1 V* N9 V* _
$ H' B$ ]) ]1 g( L9 h/ a; }  
3 Z9 `* y2 p  t4 i. m9 E% A# A; S# o DSC00563.jpg
! \  }' }2 Y+ t1 y' d

3 |# g) v  v% y; l/ _เดี๋ยวเรามากราบนมัสการพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ พร้อมกันเลยนะคะ
. B8 F2 T1 q5 \- u( P7 M: }" A/ J# _  ~" l3 H9 E5 R8 A4 [
(กล่าวนะโม ๓ จบ) อะหัง วันทามิ สิริสา โภคะนัง เกษาธาตุโย กะปันนา วะระปิมปานัง อะหัง วันทามิ สัพพทา อะหัง วันทามิ ธาตุโย  
% }. b& T" I2 s3 S9 n8 L/ x# |: @2 z7 Z9 F( l
ข้าพเจ้าขอถึงซึ่งพระพุทธ พระธรรม และพระอริยสงฆ์เป็นที่พึ่ง ข้าพเจ้าขอกราบนอบน้อมบูชาพระคุณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงเสียสละสั่งสมบารมีนับชาติมิถ้วน ตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ประกาศธรรมนำเวไนยสัตว์ออกจากสังสารวัฏ พร้อมกราบพระธรรม  และพระอริยสงฆ์ ขอตั้งสัจจะอธิษฐานด้วยอานิสงส์ผลแห่งบุญนี้ จงเป็นปัจจัยให้ได้ถึงซึ่งพระนิพพานแม้ต้องเกิดในทิพย์จุติใดๆ ขอเกิดภายใต้ร่มเงาพระพุทธศาสนา ได้พบสัตบุรุษผู้รู้ธรรมอันประเสริฐมีกรรมสัมพันธ์ที่ดี ได้เกิดท่ามกลางกัลยาณมิตร ห่างไกลจากพาล มีโอกาสฟังธรรมประพฤติธรรม จนเป็นปัจจัยให้เจริญด้วยสติและปัญญาญาณ ตามส่งชาตินี้และชาติต่อๆไป จนถึงพระนิพพานในกาลอันควรเทอญ กรรมใดๆที่ล่วงเกินต่อพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์ และสรรพสัตว์ทั้งหลายในอดีตชาติก็ตามปัจจุบันชาติก็ตาม กราบขออโหสิกรรมทั้งหมดทั้งสิ้น ขออุทิศกุศลผลบุญให้แต่ท่านผู้มีพระคุณ ญาติพี่น้อง เจ้ากรรมนายเวร ตลอดจนท่านที่ขวนขวายในกิจที่ชอบในการดำรงรักษาไว้ซึ่งประเทศชาติ  พระพุทธศาสนา และองค์พระมหากษัตริย์ทั้งที่เป็นมนุษย์และอมนุษย์ ขอให้ท่านทั้งหลายดังกล่าวนามมานั้นจงมีแต่ความสุขฯ ทั่วกันทุกท่านเทอญ
* h% n8 T( M, K0 J! o0 e$ ~$ s
5 t  ?9 y8 d6 r6 F0 q6 u0 c( X

9 _; ~7 {4 Q3 k

รูปภาพที่แนบมา: DSC00563.jpg (2009-6-24 22:27, 51.59 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTh8MTJiNmY4YjB8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 20:58

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:13 โดย pimnuttapa
! G$ Z  O5 P3 D/ H& f7 N" t8 Q6 `
  ! x& O6 ?4 @# m' F# g. p
DSC00560.jpg

% t2 `! A2 l' z5 p
% j- w" ^6 o( {อาศรมพระแม่เจ้าจามเทวีและพญาวานร วัดพระธาตุดอยคำ พญากากะวานร เป็นผู้คอยดูแลพระแม่เจ้าจามเทวีในถ้ำดอยคำ และตอนล่องแพไปอยู่เมืองละโว้ หรือลพบุรีค่ะ ; k' [' i  @7 @
' b' _1 D5 r& H4 A8 E1 f, f

4 p0 c, z9 F2 C

รูปภาพที่แนบมา: DSC00560.jpg (2009-6-24 21:00, 42.17 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwNzh8OGRkNjUwY2R8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:10

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:13 โดย pimnuttapa
- u$ f% N$ G* b' H# i+ X6 ^7 I) I. H  n& W
9 P/ T( P% D* |) R5 X1 e
DSC00562.jpg
' D7 t2 C% |+ k5 U& E
8 ?8 L: U* n5 ?
อาศรมพระโพธิสัตว์เจ้าแม่กวนอิม วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ 3 Y9 z. E, h; f1 ]6 z: Y' z; a

( d- `+ Y/ ]$ {3 J/ ~8 Z
* z8 @3 V8 G# X+ y% \

รูปภาพที่แนบมา: DSC00562.jpg (2009-6-24 21:11, 43.65 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODF8NzYzMjAzZWN8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:12

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:14 โดย pimnuttapa ! B  A( X% ~/ x& h" L* W* s- I5 a, s
/ ?. g5 k+ o# u& D9 f
DSC00564.jpg
. v5 x0 A. f# I( F

1 J$ r: r) ]3 Y3 w9 I; B! ?อาศรมพ่อขุนหลวงวิรังคะ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   # Q( S5 S6 t0 ~/ J& y
" D% K) O2 u6 R6 P  w
ประวัติขุนหลวงวิรังคะ ในสมัยที่พระแม่เจ้าจามเทวีปกครองเมืองหริภุญชัยราว พ.ศ.๑๓๐๐ ในสมัยนั้นเล่ากันว่า นครหริภุญชัยเป็นนครของชนชาติมอญ หรือเม็ง และในขณะเดียวกันบริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้งบ้านเมืองของชาวลัวะ มีขุนหลวงวิรังคะเป็นเจ้าเมืองหรือหัวหน้า ขุนหลวงวิรังคะมีความรักในพระแม่เจ้าจามเทวี มีความประสงค์จะอภิเษกกับพระแม่เจ้าจามเทวี แต่พระแม่เจ้าจามเทวีไม่ปรารถนาจะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงลัวะ เพราะเป็นกลุ่มชนที่มีวัฒนธรรมต่ำกว่ามอญในสมัยนั้น ขุนหลวงได้ส่งทูตมาเจริญไมตรีขอพระแม่เจ้าจามเทวีอภิเษกด้วย พระแม่เจ้าจามเทวีก็ผลัดผ่อนหลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขต่างๆ ได้แก่ ขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีย์ที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระธาตุหริภุญชัย ให้ขุนหลวงพุ่งเสน้ามาตกที่ในเมือง พระแม่เจ้าจามเทวีจึงจะอภิเษกสมรสด้วย
8 l6 h8 H! h! W" m  {% t% P; x; h8 D9 P8 P7 h
.....แต่ขุนหลวงวิรังคะ ก็ไม่สามารถทำสำเร็จและหนีออกจากเมืองไป ก่อนสิ้นชีวิต ขุนหลวงวิรังคะได้ขอให้เสนาอำมาตย์นำศพของท่านไปฝังไว้ ณ สถานที่ที่ขุนหลวงจะสามารถมองเห็นเมืองหริภุญชัยได้ตลอดเวลา
3 X6 m* z, H/ a! I5 A- L% O1 O6 F
0 r! G* t% F) b2 O) o! y- |..….เสนาอามาตย์ที่หามโลงศพของขุนหลวงได้เดินทางไต่ตีนเขาไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณแห่งหนึ่ง โลงศพได้คว่ำตกลงจากที่หาม เสนาอามาตย์จึงได้ฝังศพของขุนหลวงไว้ ณ สถานที่บนภูเขาแห่งนี้ ซึ่งจะสามารถมองเห็นเมืองหริภุญชัยได้ตลอดเวลา ยอดภูเขานี้ชาวบ้านเรียกว่า ดอยคว่ำหล้อง(หล้อง หมายถึง โลงศพ) 8 r8 b3 e; M/ H

7 b/ T7 P+ {+ w9 d  X* ]9 Yชาวบ้านเล่าว่า ดวงวิญญาณของขุนหลวงจะสถิตอยู่ ๓ แห่งได้แก่ บนดอยคว่ำหล้อง ศาลที่บ้านเมืองก๊ะ อำเภอแม่ริม และอีกแห่งหนึ่งคือ บริเวณดอยคำ อำเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ทิศใต้ของดอยสุเทพ ปัจจุบันบนยอดดอยมีวัดชื่อว่า วัดพระธาตุดอยคำค่ะ

' Y& [& P! z* `. |5 i0 |; |/ v
: f5 v6 u8 |1 b2 Y9 H
' k6 z3 R0 x$ F  z( r

รูปภาพที่แนบมา: DSC00564.jpg (2009-6-24 21:14, 44.21 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODJ8ZGVlOWExNDJ8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:33

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 22:38  * _9 |  a+ U* l

. O, G. ]- f& R% y DSC00569.jpg
4 B! E" X5 b% a, F. k6 ]
# S0 R( G0 ]2 T- o2 B+ I
วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00569.jpg (2009-6-24 21:38, 41.76 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODN8YTBlYWU2MmN8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:39

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:14 โดย pimnuttapa
# P9 w8 a* R& c# r
7 Q5 [4 @( c9 I( Y* @  S2 P  3 h# \7 A& \2 L/ S5 g
; _- B- A1 @: ]1 K! a* n+ I$ N
DSC00568.jpg

, {3 F& d: u) g8 F5 |4 [+ \0 Q2 a6 w* j5 f" H9 f9 J% M
พระเจ้าทันใจ ประดิษฐานภายใน วิหารพระเจ้าทันใจ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ " U" I6 ?- m% ]2 t- \

% F+ I) T3 |& c5 v; Pคำไหว้พระเจ้าทันใจ

$ d7 o+ g: r% m4 E2 E! u, x1 d" t; j/ `
  (นะโม ๓ หน แล้วว่า ๓ จบ) ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง อะภิปูชะยามิ ตะมะหัง ขิปปะจิตตะ พุทธัง เมสิ ระสา อะภิปูชะยามิ ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา โสตถี ภะวะตุเม  ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหาลาโภ ภาวะตุเม ขิปปะจิตตะ พุทธานุภาเวนะ สะทา มะหายะโส ภาวะตุเม

: C0 s  r" c, i 2 o5 t; n: ?; a) Z9 L; u
& S$ C7 `3 Y4 K: \2 ^, u


รูปภาพที่แนบมา: DSC00568.jpg (2009-6-24 21:41, 47.06 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODR8ZDNmMTdkMWN8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:52

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 22:53  5 }5 A- k) z7 T- P- V

! F/ T4 Y/ W: X- F DSC00572.jpg
6 f. N9 o3 {4 y: a# e

) ?9 B# f# G' i) Qซุ้มขายหนังสือธรรมะ กรอบรูปพระ และบูชาพระและพระเครื่อง ฯลฯ ให้พุทธศาสนิกชนได้บูชาเช่ากับบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคล อยู่ด้านข้าง วิหาร วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00572.jpg (2009-6-24 21:53, 61.88 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODV8NzU1NGRjZmJ8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:53

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:15 โดย pimnuttapa . Y4 a) L0 t3 D

1 F& Q, v" p+ t/ y. H' _ * e% a6 Q7 h0 \# X/ y
DSC00573.jpg

+ Y9 C( _, I) H6 O  B3 P" b% K8 V
2 O" [( P+ X6 e8 g4 ]พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (หลวงพ่อพิณ) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยคำ (องค์ปัจจุบัน) ท่านเมตตาอนุญาตให้ถ่ายรูปลงเว็บแดนนิพพาน ดอทคอม เพื่อเป็นสังฆานุสติกรรมฐานค่ะ & v" U* ~9 y6 Q! N9 x" V

- F9 `1 G2 e, V# V5 e5 M- I, B( b6 u! u, c0 P# a/ I$ W


รูปภาพที่แนบมา: DSC00573.jpg (2009-6-24 21:56, 61.26 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODZ8NzE4OTFiNTh8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:58

DSC00580.jpg
' L$ U4 x: Y0 o" _' v  V+ w' r8 X
( u( z6 y4 n3 u: g
ลานขายของที่ระลึก วัดพระธาตุดอยคำ อยู่บริเวณก่อนถึงประตูทางเข้า/ออกด้านหลังค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00580.jpg (2009-6-24 21:58, 53.14 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODd8NTRmZTY4MDF8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 21:59

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 23:00  
( r/ e) m  \9 G% p$ {
% Z. R' k' H" U DSC00582.jpg

* }0 U, v" Z$ K" f3 o3 [# q$ C " M6 V+ U& J/ M
ศาลาพระแม่เจ้าจามเทวี วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00582.jpg (2009-6-24 22:00, 60.05 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODh8ZWVkN2U2NGF8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:01

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:15 โดย pimnuttapa
0 o( n6 g- T$ u8 u- \& [  k, _/ a' i6 n: u& v
  
* }; s4 z4 p' m' b0 Q" U DSC00584.jpg

# H5 |. c; a, a$ ~3 e9 Z, o; ?  u& C$ y& Q' X4 E7 ?/ R, L% A
รูปพระนางเกษวดี พระแม่เจ้าจามเทวี พระนางปทุมวดี (เรียงจากซ้าย-ขวา) ประดิษฐานภายใน ศาลาพระแม่เจ้าจามเทวี วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ 4 m$ j/ h! h: f3 q: [3 Q* \
6 g% q* u5 ^1 z" i' H# s( ]
คำกราบไหว้พระแม่เจ้าจามเทวี
* @% V8 y* I! f; o% C$ w. {

9 |, h& o( M. E, Q
  (นะโม ๓ จบ) ยาเทวี จามะเทวีนามิกา อะภิรูปา อะโหสิ ทัสสะนียา ปาสาทิกา พุทธสาสเนจะ อะภิปะสันนา สา อะตีเต เมตตายะ เจวะ ธัมเมนะ จะ หะริภุญชะยะธานิยา รัชชัง กาเรสิ หะริภุญชะยะนะคะระวาสีนังปิ มะหันตัง หิตะสุขัง อุปาเทสิ อะหัง ปะสันเนะ เจตะสา ตัง วันทามิ สิระสา สัพพะทาฯ

% F% ^" [' [, C9 h/ ] - o' H& Q; O5 k- `( C( i
1 }# ?" {! q2 Q3 }( ]


รูปภาพที่แนบมา: DSC00584.jpg (2009-6-24 22:04, 44.48 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwODl8YTc4ODk2NzF8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:04

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:16 โดย pimnuttapa
4 M# s9 Z% v: B7 I! B* M0 u7 a9 j1 q0 m: G

" \/ Q6 X2 t- ~ DSC00587.jpg

3 q- |* U6 H3 A" y% Q/ m3 x% q9 R5 x( C) u8 C: z9 [% a2 h, i
อนุสาวรีย์พระฤาษีวาสุเทพ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   & k: Z# Z* T# _) C0 H/ F, E6 E

& ^: q+ s0 e) _  ~  P/ Pประวัติพระฤาษีวาสุเทพ ภายหลังจากที่พระพุทธเจ้าอนุญาตให้ลูกยักษ์บวชเป็นพระฤาษีนามว่า วาสุเพทฤาษีแล้ว ฤาษีตนนี้ได้ไปตั้งอาศรมอยู่หลังดอยสุเทพ ตัวปู่แสะอาศัยอยู่บริเวณวัดฝายหินและตัวย่าแสะได้อยู่รักษาถ้ำดอยคำไว้ หลังจากที่ปู่แสะและย่าแสะได้ตายไป วาสุเทพฤาษีจึงเป็นผู้ดูแลถ้ำดอยคำพร้อมกับพระบรมธาตุสืบต่อมา พิธีการเซ่นสรวงบูชาดวงวิญญาณของปู่แสะย่าแสะก็ยังคงมีอยู่ จนกระทั่งปี พ.ศ.๑๑๗๖ วาสุเทพฤาษีองค์ที่ ๘ ได้ทารกเพศหญิงซึ่งมีลักษณะของผู้มีบุญญาธิการมาเลี้ยงไว้ ๑ คน โดยให้ชื่อว่า “วี” เมื่อนางเติบโตขึ้นเป็นพระแม่เจ้าผู้มีสิริโฉมงดงาม พระแม่เจ้าจามเทวียังได้ครองนครหริภุญชัย (เมืองลำพูน) อีกด้วย เมื่อวาสุเทพฤาษีสิ้นไปแล้ว พระแม่เจ้าจามเทวีจึงรับภาระการรักษาดูแลพระบรมธาตุและถ้ำดอยคำสืบต่อมาค่ะ
+ }4 M4 k( e0 D
/ \9 s6 p( w- J, B$ z

: O/ K5 G& |; _2 D( X6 y! E

รูปภาพที่แนบมา: DSC00587.jpg (2009-6-24 22:07, 71.39 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTB8NDkwY2Q1NzB8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:08

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 23:10  . A* i& O* _2 A, V: w
4 m' x1 J+ g. W. h
DSC00588.jpg
" O; v) |! p5 x/ }5 @2 z! R! j: e
1 O6 l) v9 h) k! P1 A  v0 J3 o- ?. V
หอระฆังอนุสรณ์ ๒๐๐ ปี วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00588.jpg (2009-6-24 22:10, 62.82 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTF8ODNlZTU5NDd8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:11

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:16 โดย pimnuttapa
1 A0 |& S* T( g3 C
8 x0 a1 _3 E' z$ M  
: C8 s- p9 R+ R8 @0 O DSC00586.jpg
& k* i9 r1 q& A! w8 `) e4 K0 R
0 W  h5 m. T4 G! @; z1 Z
ศาลาพระแม่เจ้าจามเทวี วัดพระธาตุดอยคำ อีกแห่งหนึ่งค่ะ   9 y- T9 o0 l3 j6 K8 N. N
; p  I1 ]. |0 u1 p$ [  V/ `- X4 I
ประวัติพระแม่เจ้าจามเทวี วีรสตรีปฐมกษัตริย์กษัตริย์แห่งหริภุญชัย พระแม่เจ้าจามเทวีขึ้นครองราชย์นครหริภุญชัย ระหว่าง พ.ศ. ๑๒๐๒ - ๑๒๓๑ เป็นปฐมกษัตริย์และเป็นต้นราชวงศ์จามเทวี พระองค์ได้ทำการบูรณะรอยพระพุทธบาท พระบรมธาตุเจดีย์ และวัดวาอารามต่างๆ ทรงบำเพ็ญหิตานุหิตประโยชน์ไว้กับพระพุทธศาสนาอย่างมากมาย นับจำนวนอารามที่พระแม่เจ้าจามเทวี ได้ทรงสร้างไว้แต่ครั้งอยู่ละโว้ (ลพบุรี) สร้างอารามที่สุโขทัย ละโว้ สวรรคโลก นครงามฟ้า นครสุวรรณบรรพต นครชุมรุม เรื่อยมาจนถึง นครพิสดาร หริภุญชัย ระมิงค์ เขลางค์ แปร รวมได้ ๒,๕๐๐ วัด สร้างกุฏิได้ ๑๐,๐๐๐ หลัง2 d. S: Z6 Y' q# k
6 p0 x# J- ^( K* r3 Y2 n  o
เมื่อพระแม่เจ้าจามเทวีพระชนมายุได้ ๖๐ พรรษา (พ.ศ. ๑๒๓๖) ได้สละเพศลาผนวชเป็นชีผ้าขาวแล้วก็ยุติการสร้าง บำเพ็ญธรรมอย่างเดียว ทั้งพระชนนีปทุมวดี และพระเกษวดี และแม่เลี้ยงก็ออกบวชด้วย แม่ชีจามเทวีได้ถึงแก่มรณะ เมื่อ พ.ศ.๑๒๗๔ พระชนมายุ ๙๘ พรรษา บวชเป็นชีขาวได้ ๓๘ พรรษา ยังความทุกข์โศกเศร้าแก่พศกนิกรมหาชนทั่วนครหริภุญชัยในสมัยนั้นเป็นอย่างยิ่งค่ะ
2 `4 o1 Y5 Q; X7 G) g

2 }( i' F/ T" i) q' C
: ]8 m8 u) P% @- H+ c5 u8 O

รูปภาพที่แนบมา: DSC00586.jpg (2009-6-24 22:14, 55.38 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTJ8YzljZTU4Njd8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:14

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:17 โดย pimnuttapa : C7 n, d- r, D* C$ V

% Y( H% d" Q5 o7 K( T+ g  V  : D  E' U3 ^( I5 H2 x6 s/ d1 w
DSC00589.jpg

: V. V* P" G' x, q( k& ?/ K
1 f$ g0 j5 t+ I- ^# N# Xอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี บรมราชินี ศรีสุริยวงศ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   7 w" s6 @* a- z* A# b* ?
' r0 a4 E9 v7 R& k
ประวัติอนุสาวรีย์พระแม่เจ้าจามเทวี บรมราชินี ศรีสุริยวงศ์ องค์บดินทร์ ปิ่นธานีหริภุญชัย ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๘ ได้มีพิธีเททองหล่อพระอนุสาวรีย์พระเจ้าจามเทวี ณ ลานวัดพระธาตุดอยคำ และมีพิธีพุทธาภิเษก เมื่อวันที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๘ พร้อมๆ กับทางวัดหุ้มทรงพระเจดีย์ และบูรณะพระพุทธรูปองค์ใหญ่ "พระพุทธนพีสีพิงค์" ซึ่งปัจจุบันมีผู้มาสักการะเป็นจำนวนมากตลอดทั้งปีค่ะ
6 x8 H' g) ]: q2 m

% `9 }+ o1 X8 q5 ?3 w
6 r  c# T! L& x$ H/ L

รูปภาพที่แนบมา: DSC00589.jpg (2009-6-24 22:17, 74.95 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTN8ZGQ0NjYyNjZ8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:17

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:17 โดย pimnuttapa
: a1 Y  f+ d' W* u' Y
# E5 T4 Y7 c  C0 P: j7 C" ~
7 P' Z% O- ^2 H' T  Z6 l, E DSC00585.jpg
7 B+ h- ?+ l( J. G/ ^" k; v: |* {

, _' L) L& g; r* R) Qพระพุทธรูปองค์ใหญ่ "พระพุทธนพีสีพิงครัตน์” วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ   0 i  v1 o5 L3 D
+ \1 ~) y' C: C3 j
ประวัติความเป็นมาพระพุทธนพีสีพิงครัตน์

8 d3 U, ^' _1 r! D2 f3 I9 G7 e1 K+ Y* g  \! q; L
พระพุทธนพีสีพิงครัตน์ เป็นพระพุทธรูปสิงห์หนึ่ง ขนาดหน้าตักกว้าง ๑๒ เมตร สูง ๑๗ เมตร ประดิษฐานอยู่บนวัดพระธาตุดอยคำ ตำบลแม่เหี้ย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดสร้างโดยทายาทเจ้าแม่อินหวัน ณ เชียงใหม่ รวมทั้ง ผู้มีจิตศรัทธาในจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง พุทธสมาคมจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับเจ้าภาพ ได้จัดงานฉลองสมโภชพุทธาภิเษกพระพุทธรูป เมื่อวันที่ ๗-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔7 b  z& u2 }; D3 h0 S( Y. w

$ @/ [( l+ Z! O: e; W$ Y% c( iพระพุทธนพีสีพิงครัตน์ ริเริ่มสร้างโดย ทายาทของเจ้าแม่อินหวัน ณ เชียงใหม่ โดยเจ้าแม่ได้ล่วงลับไปเมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๒๕ (สิริรวมอายุได้ ๘๖ ปี) หลังจากนั้นประมาณ ๗-๘ วัน เจ้ากุลวงศ์ ผู้เป็นทายาทคนหนึ่งได้ฝันว่า เจ้าแม่ขอให้สร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานไว้ ณ ที่สูงเพื่อให้ประชาชนได้กราบไหว้บูชาจากระยะไกลได้ ในฝันเจ้ากุลวงศ์ ได้ถามเจ้าแม่ว่าท่านให้ชื่อพระพุทธรูปองค์นี้ว่าอย่างไรดี เจ้าแม่ตอบว่า แล้วแต่ลูกจะเห็นสมควร เจ้ากุลวงศ์ตอบไปทันทีโดยไม่ได้คิดมาก่อนว่า จะให้ชื่อว่า พระพุทธนพีสีพิงครัตน์ (มีความหมายว่า พระพุทธรูปอันเป็นแก้วที่ประเสริฐของเมืองเชียงใหม่) และเมื่อเจ้ากุลวงศ์ได้เล่าเรื่องความฝันให้พี่น้องฟัง ทุกคนต่างปีติศรัทธาเห็นชอบการจัดสร้างพระพุทธรูป และได้รวบรวมเงินเป็นค่าจัดสร้าง ๔๕๐,๐๐๐ บาท
, J7 O" i+ N. G8 K" X, H4 I/ P$ g8 j4 c
ต่อมาเจ้ากุลวงศ์ได้ไปนมัสการท่านพระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ เจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดสวนดอก และปรารภเรื่องการจัดสร้างพระพุทธรูป ท่านได้แนะนำให้สร้างไว้บนพระธาตุดอยคำ เพราะเป็นวัดเก่าแก่ตั้งอยู่ที่บนสูง จะเป็นศรีสง่าแก่จังหวัดเชียงใหม่ไปในอนาคต และท่านพระครูได้มีเมตตาติดต่อขออนุญาตก่อสร้างจากกองบิน ๔๑ เชียงใหม่ และกระทรวงกลาโหมตามลำดับ
" q- {6 g8 N; E" V  l
. S7 f" o  F2 k  l: H" G, [- k. ]สำหรับตำแหน่งการก่อสร้าง เป็นมูลดินสูงทิศตะวันตกหน้าวัดพระธาตุดอยคำ ซึ่งเป็นที่ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ได้ปลูกที่พักสำหรับดูแลคนงาน ระหว่างที่ท่านคุมการสร้างวิหารและซ่อมแซมวัดพระธาตุดอยคำ การก่อสร้างเริ่มตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๓๑ แล้วเสร็จต้นปี พ.ศ.๒๕๓๔ และมีงานฉลองสมโภชพุทธาภิเษกตามจารีตวัฒนธรรมประเพณีล้านนาไทย เมื่อวันที๗-๙ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๓๔+ C' ^9 h( T( U4 |! @0 P8 P- y9 d
4 E. Y# u' q1 R' Y( E6 C: B+ f+ Q
ผู้ควบคุมการก่อสร้างพระพุทธรูป คือคุณชัยพันธ์ ประภาสวัต ซึ่งสำเร็จด้านปติมากรรม จากมหาวิทยาลัยศิลปากร ต่อมามีผู้มีจิตศรัทธาบริจาคค่าก่อสร้าง เพิ่มเติมอีกเป็นจำนวนมาก อาทิคุณสุรีย์พร คองประเสริฐ บริจาค ๑๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างลานหน้าพระพุทธรูป และครอบครัวคุณเกรียง เฉลิมสุภาคุณ ออกทุนทรัพย์เป็นเงิน ๕๐,๐๐๐ บาท เพื่อสร้างฉัตรถวายองค์พระซึ่งเมื่อนำฉัตรขึ้นกางถวายได้ระยะหนึ่ง มีพายุพัดฉัตรตกลงมาชำรุด จึงได้ซ่อมแซมแล้วนำไปประดับหน้าพระพุทธรูปแทน สำหรับงบประมาณในการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ รวมเป็นจำนวนประมาณหนึ่งล้านนาบาทเศษค่ะ
0 n  [7 U3 J" n  B4 s6 [) i  c$ y
6 T$ U7 w  t8 B/ j+ D

6 N# W, R- N: K! Z9 i0 S! G) q  ?

รูปภาพที่แนบมา: DSC00585.jpg (2009-6-24 22:21, 47.96 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTR8ZGQ5N2FkZDV8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:21

แก้ไขล่าสุด pimnuttapa เมื่อ 2009-6-24 23:23  8 f; A7 s  |5 v/ |' q% U
  o3 n* B' F# J" I5 y# w
DSC00590.jpg

) g1 L0 e2 h$ P  c/ l; H/ G ! H2 F: \! H- j  l; S  D$ }/ k
อุโบสถ วัดพระธาตุดอยคำ ค่ะ

รูปภาพที่แนบมา: DSC00590.jpg (2009-6-24 22:23, 51.02 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTV8NDNjMjYzNzR8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:28

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:21 โดย pimnuttapa
6 i7 Y3 i: ^8 ]: a  X% h9 f2 A4 J- L5 m' s" i2 y
& R, K1 ^% U9 \5 ^6 X- D
DSC00578.jpg
2 f7 ?- X6 o7 p+ c/ B/ I
* l8 E/ p$ M; Y3 ~1 g
สำหรับการเดินทางมากราบนมัสการพระบรมธาตุ วัดพระธาตุดอยคำ ก็ขอจบการเดินทางเพียงเท่านี้นะคะ สวัสดีค่ะ   
4 I2 E  l' v* m- f4 A! e% U
7 X. S+ p$ f1 b
8 S0 e' ]0 q- n* A

รูปภาพที่แนบมา: DSC00578.jpg (2009-6-24 22:29, 63.09 KB) / ดาวน์โหลดแล้ว 0
http://www.dannipparn.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTQwOTl8NzI1ODNkNzR8MTQxNjUzNTAzN3ww


โดย: pimnuttapa    เวลา: 2009-6-24 22:30

แก้ไขครั้งสุดท้าย: 2010-12-21 08:20 โดย pimnuttapa
: R0 y+ F9 ^5 }8 G
( V! m3 s. J; r& Y7 ^# t4 L3 R  
: F1 w* {; x- ?, S: T8 ~7 m9 B( h+ c
ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :
7 _2 e8 f9 A7 z) U+ {
3 A4 m. K" @% q1 X+ e
• พระครูสุนทร เจติยารักษ์ (หลวงพ่อพิณ) เจ้าอาวาส วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
& `, p% k  [8 Q• วัดพระธาตุดอยคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่% b& \9 P6 }0 C' D" u2 g9 F
• หนังสือพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง (คัดลอกจาก หนังสือพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก ฉบับชำระสะสาง. นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง ๒๕๔๐-๒๕๔๕. พิมพ์ครั้งที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๔๕. หน้า ๑๕๑-๑๕๒, ๒๘๑-๒๘๒.) , O) z; u3 C/ ^0 A+ b/ X
• และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทำบุญในครั้งนี้
5 _& t' q% S( I  e1 r8 a+ u3 \
) ]- c) \0 b2 Z9 h0 q6 j; Dหมายเหตุ   4 K; V/ U8 J. N3 ^% G
ถ้าหากข้าพเจ้าพบข้อผิดพลาดจากภาพที่ลงบอร์ดไปเรียบร้อยแล้วว่าไม่ตรงกับข้อมูลที่ถูกต้องในภายหลัง หรือพบว่าสถานที่นั้นมีโบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ ที่สำคัญแต่ยังไม่ได้นำมาลงบอร์ด ข้าพเจ้าขออนุญาตนำภาพหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อสถานที่นั้นนำมาลงบอร์ดเพิ่มเติมในภายหลัง เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่พระศาสนาสืบต่อไป และขออภัยในความบกพร่องต่างๆ ในฐานะปุถุชนที่ย่อมทำผิดและถูกสลับกันไป หวังว่าสมาชิกและท่านผู้อ่านทุกท่านจะให้อภัยในความบกพร่องทั้งปวงแก่ข้าพเจ้าด้วย , A) S( J2 W/ `. L+ [% p
- [+ _- S" \" i1 t. @
ถ้าหากสมาชิกท่านใดมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวัดพระธาตุหรือรอยพระพุทธบาทที่ลงบอร์ดนี้เรียบร้อยแล้ว สามารถโพสข้อมูลเพิ่มเติมนั้นต่อจากบอร์ดข้างล่างนี้ได้เลยค่ะ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาสืบต่อไป ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญเป็นอย่างสูงสำหรับธรรมทานค่ะ

  n- J$ `% V  P$ _, X. b 8 ]* g- a% W, a) ]8 Q

/ x# ?+ M" E+ c$ X& E
โดย: hmu111    เวลา: 2012-6-22 02:52

อนุโมทนา สาธุ สาธุ สาธุ
ยินดีต้อนรับสู่ แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน" (http://www.dannipparn.com/) Powered by Discuz! X1.5