คลิ๊กเพื่อฟังบทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ
บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ


บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ

องค์ใดพระสัมพุทธ สุวิสุทธสันดาน

ตัดมูลเกลศมาร บ มิหม่นมิหมองมัว

หนึ่งในพระทัยท่าน ก็เบิกบานคือดอกบัว

ราคี บ พันพัว สุวคนธกำจร

องค์ใดประกอบด้วย พระกรุณาดังสาคร

โปรดหมู่ประชากร มละโอฆะกันดาร

ชี้ทางบรรเทาทุกข์ และชี้สุขเกษมศานต์

ชี้ทางพระนฤพาน อันพ้นโศกวิโยคภัย

พร้อมเบญจพิธจัก- ษุจรัสวิมลใส

เห็นเหตุที่ใกล้ไกล ก็เจนจบประจักษ์จริง

กำจัดน้ำใจหยาบ สันดานบาปแห่งชาย

สัตว์โลกได้พึ่งพิง มละบาปบำเพ็ญบุญ

ข้าขอประณตน้อม ศิระเกล้าบังคมคุณ

สัมพุทธะการุญ- ญะภาพนั้นนิรันดร
ทางทีมงานเวป ขอโมทนาบุญด้วย _/\_

VISITER | Use Online 1