แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 9963|ตอบ: 5
go

เว็บแดนนิพพานยินดีบริการรับทำแผนที่ให้กับวัดพุทธศาสนาทั่วประเทศ ฟรี!

Rank: 8Rank: 8

NOOKFUFU2 โพสต์เมื่อ 2013-4-8 22:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
เว็บแดนนิพพานยินดีบริการรับทำแผนที่ให้กับวัดพุทธศาสนาทั่วประเทศ ฟรี!

ด้วยโปรแกรม Illustrator ไฟล์คุณภาพเวคเตอร์ (ย่อขยายได้ไม่จำกัดขนาด ภาพไม่แตกเบลอ) โดยทีมงานกราฟฟิกมืออาชีพ

***ติดต่อและส่งข้อมูลวัด PM ได้ที่ไอดี NOOKFUFU2 หรือ Webmaster เว็บแดนนิพพาน 087-912-9995

ตัวอย่าง แผนที่ โดย NOOKFUFU2
4 D) @, ?6 I; |


แจ้งลิงค์เสียได้ที่ NOOKFUFU2@hotmail.com หรือ tanavisut@hotmail.com

+ A0 S# |! o& O/ q5 |


แผนที่ภาคเหนือ 

/ x/ i3 i n q, {) N ; J+ @0 N9 s8 w. ]3 J& Q* V/ {& M& y5 x9 f& i6 V; K/ [% V9 e/ h/ O0 @- z. j, t# J( ~% r) \# u3 c9 `1 W+ c9 T) [/ ], G3 N& _9 ~' l! R7 v6 }+ w# D
จังหวัดอุทัยธานี
๑. วัดจันทาราม(ท่าซุง) ต.น้ำซึม อ. เมือง จ.อุทัยธานี ภาพและรายละเอียดสถานที่

) Z5 _ x6 i+ N/ V5 I8 R9 d) p, O8 g, Q1 C" \9 j1 Y3 Q" V1 g! `: Q7 }- R2 P7 C- c9 o, T; f' `' N& L5 E6 Y' y0 n9 [7 W& B) b7 }: o0 H+ I' c4 o6 A Q1 l, b" I f- i) r3 c. u) U8 l6 Y4 J/ V4 f0 n1 ?9 t9 N; [ ]- x; U5 `* R# m8 b4 t3 l8 k( g% c! X) j% }8 s7 J9 P6 l+ x6 K+ Q# F8 ?) ^) N2 X5 p3 `) P4 I j) G6 Z; k. l7 n+ j# A1 F, O1 u" {$ T* w0 F: q8 ~: T0 h$ H6 e) i% U$ x% y. }$ M1 |! l' n; b9 a; [9 w$ G9 V$ ^- y- T# p" [/ R: ~" D3 ?8 T2 Z) |' A! p, `. w/ W# J2 x: |6 G I- v. z! x9 C+ F% z) U& B5 }0 ^. D4 F; e" }6 V- q5 L" z% L3 S# G" }& ^- y+ t# [5 O% d0 @: H8 ~' j1 X( _$ S7 F4 Y5 f+ @, |' Q& m3 l% V4 _2 z8 i' B b- v* I% ^" C( T( v; j3 T& v/ l- O- P5 h7 i; x# H# A; Z" i# _ K- J1 [. ?. G: j( a5 Y' E6 ~4 p* e7 t( M) D7 f, P% e: ~1 p" S6 Z/ f' w" f7 ?, J9 F) A7 d% R1 _/ _4 X- \/ t4 W9 U& J6 o9 a+ L' d8 k$ |" v# K; Z2 @1 }5 F0 e X8 ?3 T) }4 Z- j, @8 V4 i g0 V# y9 y2 m8 G8 Z$ k0 z; V. p* i& b
แผนที่จังหวัดน่าน
๑. วัดพระธาตุแช่แห้ง บ.หนองเต่า ต.ฝายแก้ว อ.เมือง จ.น่าน
(พระเกศาธาตุ, พระบรมธาตุข้อมือเบื้องซ้าย)
ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดพระธาตุเขาน้อย ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน(พระเกศาธาตุ) ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. พระธาตุวัดพญาวัด ต.ดู่ใต้ อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๔. พระธาตุวัดกู่คำ (พระเกศาธาตุ) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๕. พระธาตุวัดไผ่เหลือง (พระเกศาธาตุ) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๖. วัดพระธาตุช้างค้ำ ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๗. วัดพระธาตุสวนตาล(พระเกศาธาตุ) ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๘. พระธาตุวัดดอนแก้ว ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๙. พระธาตุวัดพญาภู ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๑๐. พระธาตุวัดบุปผาราม ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๑๑. พระธาตุวัดท่าล้อ ต.ฝายแก้ว อ.เมือง จ.น่าน ภาพและรายละเอียดสถานที่  

๗. วัดพระพุทธบาทวังตวง ต.พระพุทธบาท อ.แม่พริก จ.ลำปาง กำลังทำ
๙. รอยพระพุทธบาท วัดป่าตาล ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง ) h y, D2 y$ i, N* Y' @% F( e/ c, P$ M H7 v7 @7 x& I1 n- ]: }+ m5 d3 x. f0 {3 E# x( h3 l A1 ~- K# g+ x. w% l" W! j. X m5 [/ i A7 P! O& [. Z2 g% M* O! F* I% w) R+ w Y9 L9 }3 q, n s) [8 x' P8 I/ s2 b: b, [4 y: \! A1 c; e6 K. ^0 Z6 D7 j2 `1 @/ |) F( P; R0 D" G. Y: Q& [, L0 f. @# c9 }1 Y- x" r! f; P1 T. S x: f0 e. X. z# y. j( m' e, \+ d3 w( W2 ~1 E F- p/ N8 j6 K( ^5 r: m0 j6 \' P& P% T7 r$ c. n. d! A& }/ d: _3 J) [( ^3 F! C1 ^& ?( h& T: i6 ?& C" z8 ?2 b, F) `6 d6 P* o6 y: [% x8 E1 X; L) L, n; Y! P1 r$ ~- \4 @7 |- b6 a* v) z" l- u' v9 K9 K8 @7 p; e* h0 w# h5 l& ~" X' T) q$ e4 ]7 r# A9 D6 w' K. W; @) `; H: e) m( u! Z. w$ E( S$ _% a5 M# e( L" `$ K0 e, y+ h& h0 [& U7 x0 \; ]: V' @1 W! v+ e( F) ^; c8 s- |0 C7 s4 ?- `6 j) }2 F9 W% a0 j: ?: ^ P3 V. e x$ O! X8 B- h) U. I; X9 j8 Z! T! U, Z0 V% L1 r/ m( }1 P* Z" x2 c- n: Y Q; b$ S0 [1 R V! c9 O9 ?- p5 S o- M. M. Y/ E" \# y j6 O. v' ^/ r1 V+ ^1 S1 u4 T$ `! A8 L: o. m# q1 _) _6 y8 e. {& e" e) i7 q3 w0 F: B' t7 t) l* r y; `; p9 j4 b, u* ^3 `" i* i) ~. Y7 m9 P' I- M% P: p1 O2 k" e2 j& J4 A1 g; d& Q9 x2 A- Z" o( |2 l8 P- l6 y8 w' h* l9 {, o* I% U; E* f) _* b; B2 ~* X4 Y" R4 D$ E5 {- L. p: m! \1 W$ \8 F- N2 ~: J4 w% y8 [( r3 v5 H0 a3 _" B3 A3 ?! f4 F% f7 v1 \) P6 D" a7 u/ a' h2 n, u+ f" v& Z+ k& p& w$ ]8 |
 แผนที่จังหวัดลำปาง  
๑. พระธาตุวัดดอนป่าตาล (พระเกศาธาตุ ๒ เส้น)(ดอยม่อนวัวนอน) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง
 ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. พระธาตุวัดเวียง (พระเกศาธาตุ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. พระธาตุวัดดอยอุ้มลอง (พระเกศาธาตุ) ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๔. วัดพระธาตุดอยแดง บ.เหล่า ม.๕ ต.ล้อมแรด อ.เถิน จ.ลำปาง  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๕. วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง(ภายในวัด)  ภาพและรายละเอียดสถานที่ 
๖. รอยพระพุทธบาทบริเวณข้างนอกหน้า วัดถ้ำพระสบาย อ.แม่ทะ จ.ลำปาง  ภาพและรายละเอียดสถานที่
 ภาพและรายละเอียดสถานที่
๘. พระพุทธหัตถ์คู่, พระพุทธบาทนาเกลือ ต.เถินบุรี อ.เถิน จ.ลำปาง  ภาพและรายละเอียดสถานที่
ภาพและรายละเอียดสถานที่
๑๐. วัดพระพุทธบาทแม่วะ ต.แม่วะ อ.เถิน จ.ลำปาง (ข้างบ่อน้ำ) กำลังทำ ภาพและรายละเอียดสถานที่
๑๑. พระพุทธบาทวัดถ้ำสุขเกษมสวรรค์ ต.เถิน อ.เถิน จ.ลำปาง(อยู่บนดอย) ภาพและรายละเอียดสถานที่  
๑๒. พระพุทธหัตถ์ผาต๊ะ บ.นาเบี้ย ต. นาโป่ง อ.เถิน จ.ลำปาง ภาพและรายละเอียดสถานที่
๑๓. วัดหลุก (ขึ้นไปทางพระธาตุดอยผาปูนห่างจากวัด ๑ ก.ม.) บ.หลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ภาพและรายละเอียดสถานที่
๑๔. พระพุทธบาทแม่ไทย บ.แม่ไทย ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จ.ลำปาง   ภาพและรายละเอียดสถานที่
๑๕. พระธาตุดอยผาปูน(พระเกศาธาตุ) บ.หลุก ต.นาครัว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ภาพและรายละเอียดสถานที่ 
กำลังทำ ภาพและรายละเอียดสถานที่ 

0 g* S4 l; Q6 y6 J7 z2 T8 [. R6 h7 U5 m3 ~" V) s+ v h: W- E2 Y4 M6 e8 Z- D0 x" q! s. b$ N' n U9 z! f4 J8 R1 b. _6 s) Z6 c, e( I; q4 j- Z: ^* O% p( ?4 @1 N+ f& S+ ^/ R7 \) M) E' d* k) Z0 `; u- u- W- S1 p$ b: n: F, `) \/ R' Z) w: }# J9 V7 ?( C3 m& F( q! t9 {* e* f5 ?+ {+ }: B: u- N- q# l7 g+ r6 S: G, B! A& x6 o( t8 y0 V1 c9 G8 Y3 ~+ V$ v. F$ E) `# ?1 _+ x" B9 V* x. J0 k7 G8 V5 J) T1 G# L( l3 w! z5 r# E/ y1 M6 |! ?5 v2 D- U5 Q& y; q! ^& Y. A! w: e7 r9 Z- i0 O0 w2 h5 G# S+ J& O; h7 s( z# N8 ~4 D6 {7 G- F: A0 j$ I4 t$ o0 Q+ {# B g6 Q+ s, i1 a% Q. ~2 Q: E( B; I$ a7 p7 y/ z/ W2 @) ~( Y, F" U% W' u$ k# O* u p' b4 i) W1 O( x( @/ u" B9 G5 T. e1 N( E0 f) S3 P+ p7 s* ]& W+ v& f1 F' s9 y# Z
แผนที่จังหวัดเชียงราย  
๑. รอยพระพุทธบาท วัดถ้ำผางาม หมู่ ๙ ต.ผางาม อ.เวียงชัย จ. เชียงราย
ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดพระธาตุจอมสัก  บ.เหล่าพัฒนา ต.บ้านดู่ อ.เมือง จ.เชียงราย  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. วัดแสงพระธาตุ บ.หัวฝาย ต.แม่ข้าวต้ม อ.เมือง จ.เชียงราย ภาพและรายละเอียดสถานที่
๔. วัดพระธาตุจอมแว่ (พระเกศาธาตุ) บ.สันผักละ ต.เมืองพาน อ.พาน จ.เชียงราย ภาพและรายละเอียดสถานที่
๕. วัดพระธาตุจอมรุ่ง (พระเกศาธาตุ) บ.ท่าไร่ก๋อง ต.แม่เย็น อ.พาน จ.เชียงราย ภาพและรายละเอียดสถานที่
๖. พระพุทธบาทดอยงาม (พระบาทผาตากผ้า) อุทยานแห่งชาติแม่ปืม ต.สันมะเค็ด อ.พาน จ.เชียงราย ภาพและรายละเอียดสถานที่
๗. พระธาตุจอมคีรี ต.เวียง อ.ป่าแดด จ.เชียงราย ภาพและรายละเอียดสถานที่
๘. พระธาตุน้ำดอกบัวทอง อ.ป่าแดด เชียงราย ภาพและรายละเอียดสถานที่

๑. พระพุทธบาทเกือกแก้วแม่ปาน  บ. แม่ปาน ต.ช่างเคิ่ง อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ 6 I* e2 ^8 j& w* a2 m7 j) m* Y3 u' l$ H$ i& @8 s" t4 m- W. v; `7 ^9 b' Y2 w, v D1 X# i6 o1 S, r; \; ]. X: e9 h$ ]0 Q& |9 H, L! e3 b& |3 v3 c" g- z& Y4 u
แผนที่จังหวัดเชียงใหม่
 ภาพและรายละเอียดสถานที่

/ J3 l+ M( N! c$ _ % I/ X9 L) Q( b$ s7 r& w' d2 a# n+ I% I/ Q" k3 X: a' |9 n* x, Y& W; S. _6 y5 b, c5 z# `2 T) z/ z5 U9 N* q. Q! g, {- L7 w0 ?1 ?% u4 E' f$ ?# b: L5 Q/ j+ \. Z' F! |9 A) J0 \, {* ^' V! p! ~8 i& \* j) n1 r; ~( f8 i$ Q; I s7 f% H' h& q% ^' N8 Z+ N# a: Z( M+ f1 _8 u3 a* R/ i" R' @- h3 a2 \! f/ U( Y! Z0 Y4 Z, O/ d! ^( z1 X+ M$ V5 G+ t! g% J2 Q% _4 x% A" S& F: f# J. l7 k+ @: p4 W8 [# L1 P% [, w8 ~( E2 M3 j: u! S) K( Q W" x2 t" P* A9 L8 a3 O. T9 J k* d4 h1 Z+ p3 G" z, r
แผนที่จังหวัดลำพูน
๑. พระพุทธบาทถ้ำป่าไผ่(พระพุทธบาท ๓ รอย, พระพุทธหตถ์ ๑ รอย, พระแท่นผาเอียง) บ.ป่าไผ่ ต.ลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดพระพุทธบาทผาหนาม  ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพู  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. วัดพระพุทธบาทตากผ้า ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน ภาพและรายละเอียดสถานที่
๔. พระพุทธบาทดอยกวางคำ ต.ทุ่งหัวช้าง อ.ทุ่งหัวช้าง จ.ลำพูน ภาพและรายละเอียดสถานที่
๕.  

$ v2 N! F9 c3 [+ _! h : e- o$ K; L# ~; q) |9 E: d9 W( c* c; `* q$ H7 h' b* |" T, [9 S+ X, v3 {0 R9 r* A! l3 S+ y i. q! c7 U! b/ _3 ~; O Q/ p& M( u8 a' ?+ b6 M% L% {. B5 A9 W% |* o( I5 g; j& @9 ]) @5 \8 I. G* V5 t% b4 Z9 O$ q# `# `0 ?2 n. h- I `9 i- Q8 k* \+ `# a4 y$ F+ Z3 f& k: i+ e. m: }. n+ L! ~/ |( P5 L4 T+ k. _& J; w* z
 แผนที่จังหวัดนครสวรรค์  
๑. วัดเขาพระนิกรปทุมรักษ์ ต.หนองกลับ อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์ ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดภูคาจุฬามณี ต.หัวหวาย อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓ . วัดถ้ำพรสวรรค์ ต.ลำพยนต์ อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ ภาพและรายละเอียดสถานที่

4 B' b: s: V9 Z" a 4 f1 T$ }5 w- ~1 D% x9 L" d* F3 F+ }7 L7 } J, [6 d4 B, j- J! P! U( T: X1 Y& h) G2 B) x: M& W6 q( g d# l! Y" G* p# w! F5 r) e/ W/ g9 I$ b/ `8 r5 r. s2 x8 Q0 P8 _ G4 ]! D/ o, A& ]7 G
แผนที่จังหวัดแพร่
๑. วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี บ.ห้วยน้ำพริก ต. เด่นชัย อ.เด่นชัย จ.แพร่  ภาพและรายละเอียดสถานที่

6 c" e4 e; B1 S+ w # F+ v# U, x; r! c" V) ~' X, j7 }# _: M* |+ \& M V/ A7 l- P6 F+ q4 b# C6 n! x3 d* j& ^6 o r" g M* Q$ C4 Z; x3 J1 P; i9 v4 m* O9 s# g5 j1 w' A5 ?: g, F7 D1 U) J) ^0 c3 D) a% |" }# P! d5 q) ]" f8 B7 f8 Q% v' Z; f0 \+ G A. r( }/ O& Q5 s6 a( C" K- _8 K4 @' d3 B" S( k' z7 n1 v) V" j' {3 R* h& `6 |' B1 t0 Q! _8 A9 s h4 _/ Q2 x/ R6 Q# Y4 J3 N. \" c% F2 c* y7 p" I1 C5 B! v, s+ m/ [% R1 X0 D% Y" C, H5 W: I J( {& w3 H
 แผนที่จังหวัดสุโขทัย
๑. พระบรมธาตุ และพระพุทธบาทเกือกแก้วพุทธอุทยานพระร่วงผดุงธรรม(วัดสิริเขตคีรี) บ.น้ำร้อง ต.ศรีสัชนาลัย อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดพระศรีรัตนมหราธาตุ อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. เจดีย์วัดช้างล้อม อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย  ภาพและรายละเอียดสถานที่
   

4 \* B& x: N6 Z+ {

 แผนที่ภาคกลาง 

+ A) S8 B9 B" d9 X6 T9 i # T! g: i5 s! \; D; F$ ?% m* y2 m" \+ ~: c1 P' x+ b, g8 A. _! p. P7 d( H2 H, I3 `5 M2 z, M$ s7 O1 m1 t: C9 Y' L: ?( j; l' S* j! e6 `+ y) G; t% v( o: T+ Y" s; q. Z
แผนที่จังหวัดกาญจนบุรี
๑. วัดถ้ำเขาปูน ต.หนองหญ้า อ.เมือง จ.กาญจนบุรี ภาพและรายละเอียดสถานที่

! d! u3 U( J5 T$ Q9 j& I! U! }* H y6 W1 p$ R4 o& C- ~( _# m+ b9 J5 ^: |8 p+ X. I: f1 u& m4 V- a. _& t8 `. F& ^9 o6 Y0 U8 J+ B e# o( b5 r6 z6 l D- m$ t$ ^/ t- j# m) h7 [* Z" b5 `' ^0 M
แผนที่จังหวัดนครปฐม  
๑. รอยพระพุทธบาทดิน อยู่หน้าบ้านเลขที่ ๙๑ หมู่ ๔ ต.มาบแค อ.เมือง จ.นครปฐม ภาพและรายละเอียดสถานที่

& N" Z. H3 C; T6 \ Q, f. k! E1 y& a4 Y5 |( V! h A9 t8 F K& }4 B2 a* B: T" _2 S1 X" K! ~% b$ P; X9 D# C3 `" b) \$ |: V7 L( f2 S( p6 X, O" f0 T* Y C* }' O, B% l3 V+ F) w7 F* ?! x$ i: d7 Z" _% ~( y" p1 z$ ]6 P* d4 m3 ]0 v0 v* L7 R9 x5 ~% D; u! y5 j, ]: q" S) [" b: d$ ]6 q. U$ b# u7 \- v: ^, `" W. T8 h0 N p3 A: N$ H+ y1 E) Q9 V I; j1 i- X8 u2 h* G4 B% t, y! A- ^) J' H' |0 }( Y7 u ?0 J+ Z9 e4 o7 ]+ J6 y. V" U( J" @# U6 Y# d. o( n" m. W3 f" j' }7 R' w/ R- t8 x9 L' B# X; O V0 {- ?) b1 M" @2 P1 R. X) X& H0 k2 x4 n E7 @( |( u$ T/ e% }$ D$ M9 [* h* [! l2 v* }6 }/ u4 m4 U9 O5 {( D# j2 k2 z4 D) _, w6 t, Z% h( J2 \, r1 v) D) ?7 A2 J! o% L' }2 B) n5 Y$ G. M8 Y$ I. Z$ v. e2 | _( n, S) Z' j, d/ q" }$ O$ f: p4 Q7 f% s' _* T1 f9 r8 l1 H5 Y. Q1 g! X7 C) ~+ T G) C9 @8 ]6 i n+ x9 f9 r$ H. u l6 k$ W+ U/ C3 Z8 M T; X J3 q0 O# r1 X! J# @. B L# Q: o8 f# l+ Z* A8 _% o' u) k5 \' p# L
 แผนที่ลพบุรี  
๑. วัดพระพุทธบาทน้ำพุ ต.เขาสามยอด อ.เมือง จ.ลพบุรี ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดเขาสนามแจง ต.สนามแจง อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. พระพุทธบาทเขาวงพระจันทร์ ต.ห้วยโป่ง อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ภาพและรายละเอียดสถานทที่
๔. วัดราชบรรทม (เขาตะเภา) ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี ภาพและรายละเอียดสถานที่
๕. วัดเขาคีรีนาครัตนาราม ต.ชอนสารเดช อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ภาพและรายละเอียดสถานที่
๖. วัดเนินรังวรปัญญา(ลานนางฟ้า) ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๗. วัดถ้ำบ่อทอง ต.ช่องเขาสาริกา อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี ภาพและรายละเอียดสถานที่
 กำลังทำ  
 กำลังทำ  
 กำลังทำ  
* s, y7 m+ g: H/ S7 ]

แผนที่ภาคอีสาน 

" w% @+ Y$ U: r# J6 E2 H2 _, g1 U. l) F9 g% K* T0 t) }. C7 B& \; l& f8 `# E4 i) v8 ^5 K/ m* J, v/ ]% R1 _0 F, y. G4 t O: V+ C& W, x& Q: `" a' [' t' s- Z" ^# r& U/ a$ w) I: x- y( G5 J2 z8 m9 K1 f ]5 b9 P+ S3 T$ J/ F- i. D) _$ _" F- L( {$ y9 y% t: O7 E0 ^& ]- d. s% F' b0 ^* x3 L# m% H! ?' h7 O/ j: C8 X' U: B8 u5 N; T' m* R5 l% D7 L' Q8 X$ l; M X ?2 b$ K7 O- r/ P3 w- q, z+ ?3 k, Y) \2 Z' B, }
แผนที่จังหวัดนครราชสีมา  
๑. พระพุทธบาทกลางดง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดวังกระสวย บ.วังกระสวย ต.กฤษรา อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. พระพุทธบาทวัดภูวังทองศลาอาสน์ บ.ซับคุ้ม ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย จ.นครราชสีมา ภาพและรายละเอียดสถานที่
๔. พระพุทธบาท ๔ รอย หน้าปั้มน้ำมันพี.ที. (บ.คลังเจริญโคราช) ถ.มิตรภาพ อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ภาพและรายละเอียดสถานที่

1 A8 J1 ]5 {9 q( d' ^, V! v- g% F" a' U+ q& @+ x- L k8 D) S0 t% J7 }7 e- l* m9 G& U( j- L0 m7 j1 L ]% X) x0 V* h! \- h# P0 x# Z: u& B( g9 b1 j% M+ I) t0 M& j, x4 `1 i+ E8 ~8 E0 i& A( {6 S
แผนที่จังหวัดสุรินทร์  
๑. วัดช้างหมอบ บ.ช้างหมอบ ต. แนงมุด อ.กาบเชิง จ. สุรินทร์ ภาพและรายละเอียดสถานที่

: |; ~4 Z3 e7 t2 ^; p, \% ^% b. K/ j* T1 v5 g7 k" c2 C9 p( X/ G1 K/ a, |7 F$ P- o. G8 f0 H$ X m9 r2 k8 F8 R+ Q" B p( C7 r' ?% i) ~4 l3 g' G+ L9 C Z& n# B C4 D5 b, H5 f4 f8 W6 m& x6 z8 O; r( m4 Z( J) r. ]; `, \9 ^" ]: d/ P- L0 z; Y+ t1 A! p, Y Q. e; D9 G) H2 ~# K+ z& G9 _7 H8 J: u4 C0 v" J# Y& I3 L- m l5 x0 m# h& G' [3 [+ `2 }* w9 N3 K( C! P8 |5 k3 K" v+ B6 ^- S
 แผนที่จังหวัดศรีสะเกษ  
๑. พระพุทธบาทภูสิงห์ สำนักสงฆ์ภูน้ำพุ ต.โคกตาล อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. วัดเขาพนมดงรัก บ. คูสี่แจ ต. ดงรัก อ. ภูสิงห์ จ. ศรีสะเกษ ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. พระพุทธบาทผลาญจำปา บ.โดนเอาว์ ต.รุง อ.กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ภาพและรายละเอียดสถานที่
๔. ศูนย์วิปัสสนาพัฒนาคุณธรรม(สำนักสงฆ์วัดดอยเขาแก้วนอ) ต. รุง อ. กันทรลักษณ์ จ.ศรีสะเกษ ภาพและรายละเอียดสถานที่

% v" _+ b, n) H+ T
% T# {# ^$ E5 g " t" W. ~7 a# k2 f- }; N" A- U$ r* @: e; \/ b3 p- K; t. k7 f5 C7 H/ D0 [, F5 H; d7 f* C) ^& w A) A: p8 P' f& O1 P X2 g( R; x2 g3 p* n8 Y X8 C6 u' b, R( L5 s! a! c% t; g6 s4 v5 C" O/ Z) _) H$ u3 Q/ G* U) [' M; v3 ] F2 v9 ~8 z/ `2 ] E7 x' P6 A5 Q3 _ q& X: y0 E1 g, c! r' O( Z1 C, @5 U% p1 l# d( l$ N2 \+ `8 O3 e& c4 p Q& k3 c5 s8 N5 W K) Q$ l4 l6 s. E+ e7 a( M/ e' N: y+ d9 u g* B$ Q- [/ Q! b1 _4 J2 z# X( P5 H$ }/ \4 ~/ v' k0 o$ W! y- i, d, F! V/ Y! s1 L5 G* N2 n1 r. n; n& P' H7 ^" I9 \
+ |' C2 w- p Y2 Y i2 p3 i

แผนที่จังหวัดชัยภูมิ

 
- \$ O! b3 j" v

๑. วัดเขาสระหงษ์ บ.นกเขาน้อย ต.นาฝาย อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ภาพและรายละเอียดสถานที่
* y1 ?2 K4 q: k

๒. พระพุทธบาท ๔ รอยภูแฝด บ.ไทรงาม ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ภาพและรายละเอียดสถานที่
: s% `5 {( |) o0 S: K

๓. ภูพระ (วัดศิลาอาสน์) บ.นาไก่เซา ต.นาเสียว อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

 ภาพและรายละเอียดสถานที่
6 a; G9 b8 p# c& K/ u2 Y3 b

๔. วัดป่ากุดชุมแสง ต.กุดชุมแสง อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ภาพและรายละเอียดสถานที่
) Q9 |) q/ j5 P* v* M" a4 Q0 y* O& j

๕. ถ้ำแสงจันทร์ เทือกเขาเพชรบูรณ์ อ.ภักดีชุมพล จ. ชัยภูมิ(ขึ้นทางถ้ำวัวแดง)

ภาพและรายละเอียดสถานที่
2 g$ _' F- S6 b

๖. พระบรมธาตุ วัดปรางค์กู่ อ.เมือง จ.ชัยภูมิ

ภาพและรายละเอียดสถานที่

3 t8 ]3 N/ C3 E3 C, W# f& n+ C+ g; @/ u4 r' c |8 \) V3 `* B4 w5 M- h# q$ f3 A7 _7 @0 R: `9 a$ C: w( z& I+ u3 ]2 h4 w) r' h0 b5 }1 G3 [' ~. a6 s- d4 E' M1 v) C/ n+ N6 l, X; b" w6 n- W; V7 P Y9 M" m2 M0 T2 M' e% j6 W% J& \' O% _4 c5 R X. a6 S; ?1 t% z$ R; p* [3 |8 T) {! v# d- }$ a7 l3 V. o% r( j8 {& @$ p8 }& f) p' @+ s' O2 Q) u! P5 R# z& M% d3 P$ D1 x$ F4 P* l6 q" M: x5 G6 ~, H$ e- o4 d# L8 l) C4 i% y6 o( V T5 `; p" z; [% w# ?( k. \8 t n9 ]6 ?# t- O, G! v* a- _: O; {) w S s8 P' i0 H& C$ U) b, m$ |- h& a2 }% {, ^: ^& G' w' `1 Z% a$ I# {4 E
: z6 ?4 z1 B" D* w6 ~- @: Y3 u

แผนที่จังหวัดขอนแก่น

 
๑. พระพุทธบาทหินลาด บ.หนองตับเต่า ต.ป่าปอ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ภาพและรายละเอียดสถานที่
๒. พระพุทธบาทหินร่อง อ.โกสุมพิสัย จ.ขอนแก่น  ภาพและรายละเอียดสถานที่
๓. ภาพและรายละเอียดสถานที่
๔. ภาพและรายละเอียดสถานที่
ภาพและรายละเอียดสถานที่
๖. ภาพและรายละเอียดสถานที่

แผนที่ภาคใต้ 
6 ~; ~6 I. k7 k & d {- K1 P6 d3 T) o7 Q! [- W' O; p2 p' H% F* B! V" b1 j4 I! i) S7 _5 j, r/ ^4 f/ T5 e/ {* F( q1 Y" N: \! W* q& e+ \0 B9 o; L9 Q1 r9 D# u: q. z! w' k! G& v) V4 n, l- Z" K
แผนที่จังหวัดภูเก็ต  
๑. กำลังทำ  ภาพและรายละเอียดสถานที่
 

Rank: 8Rank: 8

NOOKFUFU2 โพสต์เมื่อ 2013-4-8 23:25 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
แผนที่วัดพระธาตุดอยพระฌาน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง ล่าสุด!!!
9 ]; d, H, G- Y* J7 k- P5 g
9 x# {( Z7 [8 k. [$ q# R. S# d map_doipra.gif

' T6 {/ Z1 {: G' E% P- \- I1 M3 _
: n, k! }. x# S0 D# G8 E

1 _- a$ J6 [9 t4 e8 f# {5 x4 @" J! }
) \) @: S3 `8 G& v

Rank: 1

นิตยา โพสต์เมื่อ 2013-4-9 07:53 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ขอร่วมอนุโมทนาด้วยนะคะ สาธุ

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-4-9 15:36 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
มทนาบุญอย่างสูงกับพี่นุ๋กค่ะ ดีมากๆๆๆ เลยค่ะพี่นุ๊ก อยากให้พี่นุ๊กทำแผนที่งานตามรอยพระพุทธบาทหมดเลย เพราะมิราไม่มีความสามารถด้านนี้ ต่อไปใครที่อยากไปกราบนมัสการรอยพระพุทธบาทและพระบรมธาตุเจดีย์ก็สามารถหาทางไปได้ง่ายมากขึ้น เพราะการดูแผนที่จะทำให้คนเข้าไปถึงวัดในง่ายขึ้น น้ิองมิราว่าพี่นุ๊กต้องลงมาจากพรหมนอกจากสร้างบารมีแล้ว ต้องเป็นหน้าที่แบบนี้แน่ๆ เลย โมทนาบุญอย่างสูงกับพีี่นุ๊กด้วยนะคะ
บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 1

กำไร โพสต์เมื่อ 2013-5-22 09:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนาบุญกับความตั้งใจอันแน่วแน่ สาธุค่ะ

Rank: 1

sopa2511 โพสต์เมื่อ 2013-5-30 11:39 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนาสาธุค่ะ

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2018-5-22 07:19 , Processed in 0.126036 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.