แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 2767|ตอบ: 4
go

ตามรอยพระพุทธบาท จังหวัดชัยนาท ๓ แห่ง

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-4 23:10 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

ชัยนาท.jpg


รายชื่อรอยพระพุทธบาท- พระบรมธาตุเจดีย์ – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์


จังหวัดชัยนาท  ๓  แห่ง

                      อำเภอเมือง ๒  แห่ง


๑. วัดพระบรมธาตุวรวิหาร ม.๖ ต.ท่าชัย อ.เมืองชัยนาท [พระบรมธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-78-1-2.html


๒. วัดธรรมามูลวรวิหาร ม.๑ ต.ธรรมามูล อ.เมือง  [หลวงพ่อธรรมจักร]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-77-1-2.html


-----------------------------อำเภอสรรคบุรี ๑  แห่ง


๑. วัดมหาธาตุ (วัดหัวเมือง) ม.๘ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี [องค์พระมหาธาตุเจดีย์]

ติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บแดนนิพพาน @ http://www.dannipparn.com/thread-79-1-2.html


-----------------------------อานิสงส์การกราบไหว้บูชาพระบาทและพระธาตุ จากตอนท้ายหนังสือพุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลก กัณฑ์ที่ ๑๑ กล่าวว่า

“…บุคคลใดคือคฤหัสถ์ หรือนักบวชทั้งหลายทั้งหญิงชาย มีใจบังเกิดเจตนาศรัทธาเลื่อมใสในหัตถกรรมคัดลอกเขียนตำนานเรื่องนี้ด้วยตนเองก็ดี ได้มีจิตใจรำลึกถึงเรื่องตำนานเรื่องนี้ก็ดี ได้สักการบูชาด้วยปรมามิสบูชาทั้งหลายเป็นต้นว่า ข้าวตอก ดอกไม้ ข้าวน้ำโภชนาหาร ข้าวเปลือก ข้าวสาร สิ่งของ เงินทอง แก้ว แหวน  มุกดาหาร วัตถาภรณ์ประทีป ธูปเทียน ฉัตร ธง ร่มน้ำร้อน น้ำเย็น ไม้สีฟัน ด้วยอันเคารพอย่างยิ่งก็ดี ได้จดจำเรื่องราวของตำนานไว้ก็ดีได้แสดงบอกกล่าวเล่าให้ท่านผู้อื่นฟังก็ดี ได้แสดงความเคารพด้วยกาย ด้วยวาจา ด้วยใจ ก็ดี ได้เทศน์ให้คนและเทวดาทั้งหลายได้ฟังก็ดี เมื่อเทศน์หรือเมื่อฟังก็ฟังด้วยเคารพเกิดความเลื่อมใสยินดีในพระพุทธบาทและพระบรมธาตุ ที่พระพุทธเจ้าทรงพระมหากรุณาธิคุณเสด็จไปเผยแพร่พระศาสนาทรงเหยียบรอยพระบาทและประดิษฐานพระบรมธาตุไว้เมื่อครั้งพระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่ก็ดี และเมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานไปแล้ว พระอรหันต์สาวกทั้งหลายได้อัญเชิญพระบรมธาตุพระพุทธเจ้าไปประดิษฐานไว้เพื่อให้เป็นที่สักการบูชากราบไหว้ของคนและเทวดาทั้งหลายก็ดี


ทั้งหญิงชายคฤหัสถ์นักบวชทั้งหลายนั้น ก็จะได้ผลานิสงส์เป็นอันมาก จนไม่อาจที่จะกำหนดนับได้ ท่านทั้งหลายที่กระทำดังกล่าวมา ได้ชื่อว่าเป็น “อวินิปาตบุคคล” คือบุคคลที่ไม่มีโอกาสไปเกิดในอบายทั้งสี่ มีแต่จะพุ่งดิ่งตรงต่อพระนิพพาน เพราะบุคคลนั้นเสมอดังได้รู้ได้เห็นและได้ปฏิบัติอุปัฏฐากพระพุทธเจ้าอยู่ตลอดเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้อภิวาทกราบไหว้บูชา และเสมอดังได้ถวายจตุปัจจัยทุกวัน ประการหนึ่ง เสมอดั่งได้พูดได้คุยได้ถามปัญหาซึ่งพระพุทธเจ้าทุกวันทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้เดินตามหลังพระพุทธเจ้าทุกบาททุกก้าว  ประการหนึ่ง เสมอดังได้สดับตรับฟังพระสุรเสียงของพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเทศนาคำสอนทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้ปลูกสร้างพระเจดีย์ พระวิหารอันเป็นที่สำราญของพระบาทพระธาตุเจ้าทั้งหลายที่ได้กล่าวมาทุกแห่ง ประการหนึ่ง เสมอดังได้น้อมตนเข้าไปสักการบูชากราบนบอุปัฏฐาก พระพุทธบาทและบรมธาตุทุกเวลา ประการหนึ่ง เสมอดังได้บำเพ็ญกุศลส่วนบุญด้วยปาก ด้วยกายและด้วยใจทุกเวลา


ด้วยเดชแห่งผลานิสงส์ดังนี้จะอุปถัมภ์ค้ำชู อุดหนุนให้ตั้งอยู่ในทางที่ชอบ ประกอบด้วยยศศักดิ์ชื่อเสียงที่เลื่องลือ เป็นผู้ฉลาดมีญาณปัญญายิิ่งกว่าคนทั้งหลาย ภัยอันตรายต่างๆ ก็ดี โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ก็ดี อุบาทว์และศัตรูต่างๆ ก็ย่อมจะระงับดับหายไป จะสัมฤทธิ์สมบูรณ์ด้วยสิ่งของเงินทองข้าวเปลือกข้าวสารทั้งปศุสัตว์จักอุดมด้วยฤทธิ์เดชยิ่งนัก จะประสบสุขในชาตินี้และชาติต่อๆ ไป ยิ่งกว่าคนและเทวดาทั้งหลาย หากว่ามีบุญสมภารมากก็จะได้ถึงพระนิพพานในศาสนาของพระพุทธเจ้าโคตมะนั้นแน่นอน แม้นว่าบุญสมภารยังไม่บริบูรณ์เต็มที่ ยังจะต้องท่องเที่ยวเวียนวนอยู่ในวัฏฏสงสาร จะไม่ได้ไปเกิดในอบายทั้งสี่แม้แต่ครั้งเดียว จะได้เห็นพระศรีอริยเมตไตรย และจะได้ถึงมรรคผลธรรมในศาสนาแห่งพระศรีอริยเมตไตรยนั้นโดยไม่ต้องสงสัยแลฯ…”
ขอขอบพระคุณและโมทนาบุญอย่างสูงสำหรับข้อมูลจาก :


  • วัดและสถานที่ทุกแห่งในรายชื่อรอยพระพุทธบาท - พระบรมธาตุเจดีย์ – พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์   จังหวัดชัยนาท  
  • แหล่งข้อมูลทั้งหมดที่ได้ระบุในแต่ละวัดแต่ละสถานที่
  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๑ มกราคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ กรกฎาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๒ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๓ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๕๐, ๙ ธันวาคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๔ (พิมพ์ครั้งที่ ๑).  กรุงเทพฯ : เยลโล่การพิมพ์.

  • นาคฤทธิ์ รวบรวมชำระสะสาง (๒๕๔๐-๒๕๔๕). (๒๕๔๕, ๑ ตุลาคม). พุทธตำนานพระเจ้าเลียบโลกฉบับชำระสะสาง (พิมพ์ครั้งที่ ๑). เชียงใหม่ : ลานนาการพิมพ์.

  • และทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการท่องเที่ยวทำบุญครั้งนี้   แก้ไขข้อมูลล่าสุด : ๑๔ ก.พ.  ๒๕๕๘


f16.gifบันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-7-4 23:27 |แสดงโพสต์ทั้งหมด


301862_457042920976357_1788337140_n.jpgธรรมะส่งท้ายเมื่อปราศจากธาตุทั้งสี่แล้ว

หาใช่ว่าจะพิจารณาปฏิปธรรมมิได้

ก็พิจารณาเอาอารมณ์แห่งจิตนั้นนั่นแหละ

เห็นความเกิดขึ้น ตั้งอยู่ เคลื่อนไป

จนดับไปแห่งอารมณ์ทั้งหลาย

ตามรู้ให้เท่าทันอยู่ทุกขณะ ก็เรียกว่าเห็นทุกข์

เห็นว่าเหตุแห่งทุกข์ เกิดจากจิตเข้ายึดมั่น ถือมั่น

ว่าเป็นตัวกู ของกู สมาธิก็บังเกิด

วิปัสสนาญาณก็บังเกิด มรรคก็บังเกิด

จนนำไปสู่นิโรธ ความดับทุกข์ได้ในที่สุด


เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

webmaster โพสต์เมื่อ 2013-8-6 19:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนานะจ๊ะมิรา พวกพี่อีก นานจะได้ไปตามพระบาท ตอนนี้ติดช่วยงาน พุทธภูมิใหญ่ อยู่หละ

Rank: 8Rank: 8

pimnuttapa โพสต์เมื่อ 2013-8-17 13:43 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
ต้นฉบับโพสต์โดย webmaster เมื่อ 2013-8-6 19:34
โมทนานะจ๊ะมิรา พวกพี่อีก นานจะได้ไปตามพระบาท ตอนนี้ ...

ค่ะพี่ธนา..น้องก็ขอโมทนาบุญกุศลของพี่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันและอนาคตด้วยนะคะ..และขอเป็นกำลังใจให้พี่ทำงานในสิ่งที่ตั้งใจสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โมทนาบุญทุกประการค่ะ

บันทึกของมิรา : http://www.dannipparn.com/forum-36-1.html

Rank: 1

สมประสงค์ โพสต์เมื่อ 2013-10-5 18:02 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
โมทนาสาธุครับ

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-10-31 05:31 , Processed in 0.074886 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.