แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 1482|ตอบ: 1
go

เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เจดีย์ 31 องค์ วัดป่าโน่นจ่าหอม อุบลราชธานี

Rank: 1

khunputtipat โพสต์เมื่อ 2018-7-30 09:58 |แสดงโพสต์ทั้งหมด
✅✅✅เชิญร่วมบุญเป็นเจ้าภาพ ชุดบรรจุเจดีย์  วัดป่าโนนจ่าหอม ต.โพนเมือง อ.เหล่าเสือโก้ก จ.อุบลราชธานี

ทางวัดจัดสร้างเจดีย์ใหญ่ 1 องค์  (ยังไม่ทราบขนาด รอการก่อสร้าง)
เจดีย์เล็ก ขนาด สูง 19 เมตร  จำนวน 30 องค์

เจดีย์ใหญ่ 1 ชุด (ใช้งบกองทุนสร้างเจดีย์ ๙๙ เจดีย์ทั่วไทย มีงบแล้ว)

เจดีย์เล็ก จัดชุด

เจดีย์อคลิลิทรงสูง 7 นื้ว 2 ชั้น บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ผอบผเบอร์ 3 จำนวน 4 ใบ บรรจุพระอรหันต์ธาตุ ดังนี้
- พระะสารีบุตร
- พระโมคคัลลานะ
- พระสีวลี
- พระธาตุข้าวบิณฑ์

ค่่าใช้จาย  เจดีย์ละ 900 บาท รับจำนวน 30 เจดีย์  (30 ชุด)

ร่วมบุญตามจิตศรัทธา หรือรับเป็นเจ้าภาพ 1 เจดีย์
สำหรับปัจจัยร่วมบุญสร้างเจดีย์ ก็สามารถร่วมบุญได้  โดยแจ้งระบุ ให้ชัดเจนเพื่อความสะดวกในการแยกงาน

รับร่วมบุญจนกว่าจะได้ยอดปัจจัยครบตามจำนวน
ธนาคารกรุงเทพ  457-079-3929
ชื่อบัญชี นายรุชชานน  ใจอินผล

กรณีโอนเงินร่วมบุญจากต่างประเทศ        
.       
Paypal      put.puttipat@gmail.com       
ไลน์ไอดี : kputtipat  หรือ 095-191-5253       
เบอร์โทรและไลน์ไอดี   : 095-191-5253       
เฟส พุฒิภัทร ใจอินผล       


***********************************
อานิสงส์การสร้างเจดีย์

บัดนี้จักว่าด้วยอานิสงส์การสร้างพระเจดีย์ ครั้งเมื่ออดีตกาลผ่านมาแล้ว ๙๔ กัป มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งทรงพระนามว่า พระสิทธัตถะ ทรงประกาศพระศาสนาจนตลอดพระชนมายุจึงได้เสด็จดับขันธ์เข้าสู่พระปรินิพพาน ชาวเมืองทั้งหลายก็พากันก่อพระเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธองค์ ยังมีบุรุษผู้หนึ่งมีจิตศรัทธาได้น้อมนำมาซึ่งปูนก้อนหนึ่งใส่ลงในระหว่างอิฐที่ก่อนั้น อันมาณพนี้ทำบุญเพียงแค่นั้น ครั้นทำลายเบญจขันธ์สิ้นชีพ ด้วยอำนาจแห่งกุศลนั้น ท่านได้เสวยสมบัติอยู่ในมนุษย์และเทพยดาตลอดกาลนานสิ้น ๙๔ กัป มิได้ไปบังเกิดในอบายภูมิทั้ง ๔ ครั้นมาถึงศาสนาแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ ก็ได้บังเกิดในตระกูลที่เลื่อมใสในพระศาสนา ครั้นอายุเจริญวัยขึ้นมาก็ได้ออกบวชในพระพุทธศาสนา ขวนขวายเจริญวิปัสสนาก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ ตัดกิเลสเป็นสมุทเฉทประหารชำระสันดานให้บริสุทธิ์หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง ท่านจึงได้เปล่งอุทานว่า "บุคคลใดมีจิตเลื่อมใส ได้กระทำการสักการบูชาสิ่งอันควรบูชา มีองค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นต้น พร้อมทั้งปฏิบัติธรรมตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระทศพล ย่อมมีอานิสงส์จะนับประมาณมิได้ ส่งผลให้พ้นจากทุกข์ทั้งปวง" โดยนัยที่วิสัชนามานี้แล อานิสงส์การสร้างพระเจดีย์..... การสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ หรืออัฐิธาตุของบุคคลที่ควรบูชาได้แก่ พระพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระอรหันต์ และพระเจ้าจักรพรรดิเป็นการสร้างมงคลให้กับตนเองอย่างสูงสุด เมื่อตายไปย่อมสูสุขคติโลกสวรรค์ ย่อมได้ดวงตาเห็นธรรม และบรรลุมรรคผลนิพพานโดยง่าย การมีส่วนร่วมสร้างพระเจดีย์จะมากหรือน้อย ถ้าทำด้วยความเลื่อมใสก็ย่อมได้รับอานิสงส์มากมาย ดังตัวอย่างจากพระไตรปิฎก สุตตันตปิฎกในมังคลัตถทีปนี ว่าด้วยการบูชา ดังนี้…….. "พระสุธาปิณฑิยเถระพระเถระรูปนี้ในชาติก่อนมีใจเลื่อมใส ได้ใส่ก้อนปูนขาวในระหว่างแผ่นอิฐซึ่ง ประชาชนกำลังก่ออิฐสร้างเจดีย์เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าพระนามว่า สิทธัตถะ ด้วยอำนาจแห่งบุญนั้นได้บันดาลให้ท่านได้ไปเกิดในสวรรค์และโลกมนุษย์ถึง 94 กัปป์" ……….. พระมหากัสสปเถระ ยังได้กล่าวถึงประวัติและผลบุญแห่งการสร้างพุทธเจดีย์ของท่านไว้ดังนี้ ในครั้งที่พระพุทธเจ้ามีนามว่าปทุมมุตตระ พระองค์ได้ปรินิพพานแล้ว พระมหากัสสปเถระได้ชักชวนหมู่ญาติมิตรและประชาชนให้มาร่วมกันสร้างเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อบูชาพระพุทธเจ้ากันเถิด ทุกคนมีจิตเลื่อมใสปิติอิ่มเอมใจจึงได้ช่วยกันสร้างเจดีย์สูงค่าเสร็จลงด้วยความเรียบร้อย เจดีย์สูงร้อยศอก สร้างปราสาทห้าร้อยศอกสูงตระหง่านจรดท้องฟ้า ทุกคนมีจิตปิติเบิกบานในอานิสงส์ผลบุญที่ได้พากันทำไว้ เมื่อท่านตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อยู่บนยานทิพย์เทียวด้วยม้าสินธพพันตัววิมานของท่านสูงตระหง่านเจ็ดชั้น มีปราสาทหนึ่งพันองค์ ซึ่งสร้างด้วยทองคำศาลาหน้ามุขสร้างด้วยแก้วมณี ส่องแสงสว่างเจิดจ้าไปทั่วสารทิศ ทั้งยังมีอำนาจเหนือเทวดาทั้งปวง เมื่อลงมาเกิดในโลกมนุษย์ในกัปป์ที่หกหมื่นในภัทรกัปป์นี้ ได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ครอบครองอาณาเขตไปถึง 4 ทวีป มีแก้วแหวนเงินทองมากมาย ประชาชนมีความสุขสำราญเหมือนดั่งบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ซึ่งท่านเป็นอย่างนี้ถึง 33 ครั้ง ทั้งหมดเกิดจากผลบุญที่ได้ทำไว้จากการสร้างเจดีย์ และชาติสุดท้ายได้มาเกิดในสกุลพราหมณ์ที่ร่ำรวย แต่สละทรัพย์ออกบวชจนสำเร็จเป็นพระอรหันต์ ผู้เลิศด้วยปฏิสัมภิทา 4 วิโมกข์ 8 และอภิญญา 6 การสร้างเจดีย์มีอานิสงส์มากมายเกินกว่าจะพรรณนา การได้มาซึ่งโอกาสพิเศษที่จะสร้างเจดีย์ขนาดใหญ่ อันเป็นสัญลักษณ์แห่งการตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้น นับเรื่องที่กระทำได้ยากยิ่ง…….

http\://watsandtong.blogspot.com/2010/01/blog-post_22.html

#อานิสงส์การได้สร้างพระเจดีย์
1. ย่อมเป็นผู้มี สติสัมปชัญญะ ไม่ประมาทมัวเมาในชีวิต
2. ย่อมเป็นที่รัก ของมนุษย์และเทวดาทั้งหลาย
3. ย่อมได้เกิดในประเทศที่เหมาะสม สำหรับสร้างบารมี พบครูบาอาจารย์ และกัลยาณมิตรที่ดีๆ
4. ย่อมไปบังเกิดในสวรรค์ เมื่อยังไม่หมดกิเลสในพระพุทธศาสนา
5. เมื่อใกล้ดับขันธ์ไม่หลงลืม มีสติระลึกการสร้างพระเจดีย์บารมีมากมาย
6. เกิดในชาติใหม่ ท่องบทธรรม บทสวดมนต์ จดจำเรียนธรรมได้ง่าย
7. ค้าขาย ทำงาน มีอาชีพ ที่มีกำไรเจริญโดยง่าย
8. ย่อมได้ปัญญาดวงตาเห็นธรรม บรรลุมรรค ผลนิพพานโดยง่าย
อานิสงส์การบูชาพระบรมสารีริกธาตุ-พระธาตุ
1.ไม่ถึงแก่ชีวิตจะไม่ตาย ด้วยคมศาตราและอาวุธ ของศัตรูผู้มุ่งร้าย
2.มีปัญหาอุปสรรคใดๆ ย่อมผ่านพ้นได้โดยง่าย (ขอให้ตั้งใจจริงบูชาจริงๆด้วยศรัทธา )
3.ประกอบการค้าพาณิชย์ จะเจริญรุ่งเรืองไพบูลย์
4.รับราชการ งานบ้านเมือง ยศ ตำแหน่ง จะเจริญขึ้นเร็วและเจริญขึ้นเรื่อยๆ
5.มีเมตตามีเสน่ห์มหานิยม มหาโชค มหาลาภ และคลาดแคล้วจากอันตรายงทั้งปวง
6. เทวดาอารักษ์คุ้มครอง รักษาตลอดกาล
7.เมื่อดับจิตมีสุคติสรวงสวรรค์เป็นที่ไปในเบื้องหน้า
8.ในบ้านเรือน พ่อแม่พี่น้องจะรักกัน ครอบครัว จะสุขสงบร่มเย็น เจริญรุ่งเรือง
9.มีฤทธิ์มีเดช มีอำนาจวาสนาบารมีแผ่ไพศาล บริวารจะเคารพ หมู่มหาชนจะยำเกรง


Rank: 1

khunputtipat โพสต์เมื่อ 2018-7-30 09:59 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2020-1-23 16:02 , Processed in 0.017881 second(s), 14 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.