แดนนิพพาน "โมทนาทุกดวงจิตถึงซึ่งแดนนิพพาน"

 

   

ค้นหา
ดู: 13515|ตอบ: 10
go

วัดพระธาตุดอยแต ม.๗ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน

Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 22:50 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-353.jpg



วัดพระธาตุดอยแต  

ม.๗ ต.เหมืองจี้ อ.เมือง จ.ลำพูน

[พระบรมธาตุเจดีย์]

----------------------


(แก้ไขข้อมูลล่าสุด : 10 ต.ค. 2564)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:12 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-301.jpg


Picturekan-302.jpg


Picturekan-305.jpg


การเดินทางไปวัดพระธาตุดอยแต มี ๓ เส้นทาง

๑. จากศาลากลางจังหวัดลำพูน ไปตามถนนสายลำพูน–ป่าซาง-ลี้ แยกเข้าถนนท่าจักร-แม่ทา ๗ กิโลเมตร
๒. จากถนนซุปเปอร์ดอยติ เข้าสู่ถนนสายอ้อมเมือง คือ แยกซ้าย ตรงไปเลย ๑๒ กิโลเมตร
๓. จากอำเภอป่าซาง แยกเข้าที่สี่แยกไฟแดงสะปุ๋ง ๓ กิโลเมตร


Picturekan-307.jpg



วัดพระธาตุดอยแต ตั้งอยู่เลขที่ ๑๐๘ หมู่ที่ ๗ บ้านฝั่งหมิ่น ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

มีโบราณวัตถุ คือ พระธาตุดอยแต และปูชนียวัตถุ คือ สมเด็จพุทธภาวนา พระพุทธรูปขนาดใหญ่บนยอดเขาภาวนา บริเวณที่ตั้งวัดมีเนื้อที่ ๗๙ ไร่ ๒๗ ตารางวา ตามโฉนด เลขที่ ๘๙๔๖๕ และที่ธรณีสงฆ์ติดกับวัดมีเนื้อที่ ๑๐ ไร่ ๑ งาน ๙๒  ๗ ส่วน ๑๐ ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ ๑๑๒๓๔๗ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๘๙ ไร่ ๒ งาน ๑๙ ตารางวา

อาณาเขตติดต่อ
ทิศตะวันออก  จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศตะวันตก    จดเหมืองสาธารณประโยชน์
ทิศเหนือ        จดทางสาธารณประโยชน์
ทิศใต้            จดเหมืองสาธารณประโยชน์



Picturekan-306.jpg



วัดพระธาตุดอยแต มีความสำคัญเกี่ยวกับท่าน ครูบาเจ้าศรีวิชัย เป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นสถานที่ท่านเคยมาศึกษาข้อวัตรปฏิบัติกับอาจารย์ของท่าน คือ ครูบาอุปาละ ประมาณปีกว่าก็แตกฉานและชำนาญ ทั้งการเขียนอ่านและการปฏิบัติธรรม ท่านครูบาอุปาละจึงเป็นอาจารย์องค์ที่ ๒ ของครูบาเจ้าศรีวิชัย อาจารย์องค์แรกคือ ครูบาขัติ วัดบ้านปาง ได้นำศิษย์ของท่านดั้นด้นฝ่าดงพงพีจากเมืองลี้ มาฝากให้เป็นศิษย์ของท่านครูบาอุปาละ ณ วัดพระธาตุดอยแตนี้

(แหล่งที่มา : พระชัยวัฒน์ อชิโต สำนักงานธัมมวิโมกข์ วัดท่าซุง จ.อุทัยธานี. (๒๕๔๙, ๑ มกราคม). ตามรอยพระพุทธบาท ฉบับรวมเล่ม ๑ (พิมพ์ครั้งที่ ๑). กรุงเทพฯ: เยลโล่การพิมพ์. หน้า ๓๕๗-๓๕๘.)


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:16 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-341.jpg



Picturekan-344.jpg



บันไดนาคทางขึ้น อุโบสถ วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-360.jpg


Picturekan-358.jpg



อุโบสถ วัดพระธาตุดอยแต สร้างเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๑


Picturekan-346.jpg



ใบเสมา ล้อมรอบอุโบสถ วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-347.jpg



พระบรมธาตุเจดีย์ ประดิษฐานด้านหลัง อุโบสถ วัดพระธาตุดอยแต


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:18 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-354.jpg


Picturekan-349.jpg


Picturekan-361.jpg


Picturekan-351.jpg



พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยแต มีพระเจดีย์ทั้งหมด ๕ องค์ องค์ใหญ่ไว้ตรงกลาง องค์เล็กไว้ ๔ ด้าน มีซุ้มจระนำภายในประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ทั้งสี่ด้าน


Picturekan-355.jpg



คำนมัสการพระบรมธาตุเจดีย์

(กล่าวนะโม ๓ จบ) วันทามิ เจติยัง สัพพัง สัพพัฏฐาเนสุ ปะติฏฐิตา สะรีระธาตุโย เกศาธาตุโย อะระหันตา ธาตุโย เจติยัง คันทะกุฏิง จะตุละสี ติสสะหัสเส ธัมมักขันเธ สัพเพสัง ปาทะเจติยัง อะหังวันทามิ ธาตุโย อะหังวันทามิ ทุระโส อะหังวันทามิ สัพพะทา อะหังวันทามิ สิระสาฯ


Picturekan-350.jpg



ประวัติวัดพระธาตุดอยแต


วัดพระธาตุดอยแต แต่เดิมชาวบ้านเรียกว่า ดอยแต ตั้งอยู่ในตำบลทาทุ่งแฝก อำเภอแม่ทา ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นตำบลทาขุมเงิน และในปี ๒๕๒๘ ได้โอนวัดมาขึ้นต่อตำบลเหมืองจี้ วัดพระธาตุดอยแต ตั้งอยู่ระหว่างบ้านดอยแต–บ้านฝั่งหมิ่น หมู่ที่ ๗ ตำบลเหมืองจี้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย บริเวณที่ตั้งวัดอยู่บนเชิงเขา

วัดพระธาตุดอยแต เริ่มสร้างเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๙ (จ.ศ.๑๑๕๘) ได้มีพระภิกษุ ๓ รูป เดินธุดงค์มาที่ดอยแต หรือ ดอยแม่แต ซึ่งเป็นป่าไม้หนาทึบ มีเขาสองลูกอยู่ติดกัน พระภิกษุผู้เป็นอาจารย์มีนามว่า วังสะพุทธะ อีกสองรูปเป็นลูกศิษย์มีนามว่า ปัญญาศีลธรรม และ ญาณวีระ ได้ค้างพักแรมบนเขาทางด้านทิศใต้ กลางคืนได้เห็นแสงสว่างเจิดจ้าบนยอดเขาอีกลูกหนึ่งซึ่งอยู่ทางทิศเหนือ แสงนั้นได้ลอยขึ้นสู่เบื้องบนและลอยกลับลงสู่ที่เดิม

รุ่งเช้าท่านได้เดินลงเขาไปดูบริเวณที่มีแสงสว่าง เห็นผางประทีปจำนวนมากที่มีผู้นำมาบูชา จึงเห็นว่าพื้นที่นี้เป็นยอดเขาที่เหมาะสมเห็นสมควรสร้างเจดีย์ ท่านวังสะพุทธะจึงได้มอบหมายให้ท่านปัญญาศีลธรรมบอกบุญเชิญชวนสาธุชนที่หลั่งไหลมาจากทุกทิศ ในประวัติกล่าวไว้ว่า เมื่อทราบถึงเจ้าผู้ครองนครลำพูนนามว่า เจ้าบุรีเรืองรัตนติงสา (เจ้าเศรษฐีคำฝั้น) ท่านได้เดินทางมาถึง ณ สถานที่แห่งนี้ได้ทราบความประสงค์ของท่านวังสะ จึงได้รับเป็นประธานดำเนินการการก่อสร้างเจดีย์ เมื่อวันพฤหัสบดีขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๑ เหนือ ปีมะโรง ได้บรรจุพระธาตุและยกยอดฉัตรเมื่อวันพุธขึ้น ๘ ค่ำ เดือน ๘ เหนือ ปีมะเส็ง พ.ศ.๒๓๔๐

พระเจดีย์มีทั้งหมด ๕ องค์ องค์ใหญ่ไว้ตรงกลาง องค์เล็กไว้ ๔ ด้าน ทำประตูโขงไว้ทั้ง ๔ ทิศ สร้างพระพุทธรูปประดิษฐานงามยิ่งนักไว้ในโขงทั้ง ๔ ด้านหลังพระพุทธรูปสร้างพระพิมพ์คำหลวงติดฝาผนัง ทำเสาครอบมงคลอุโมงค์ทุกด้าน สร้างเทพบุตรพรั่งพร้อมทั้ง ๔ ทิศ สร้างกำแพงล้อมรอบเป็น ๒ ชั้น และมอบให้พระญาณวีระ (ครูบาญาณะ) เป็นเจ้าอาวาสรักษาสถานที่แห่งนี้ ส่วนท่านวังสะพุทธะและท่านปัญญาศีลธรรมได้ออกจาริกแสวงบุญเพื่อความหลุดพ้น ต่อมาครูบาญาณะได้มรณภาพลง ลูกศิษย์ได้ก่อเจดีย์บรรจุอัฐิไว้เชิงเขาด้านทิศใต้ หลังจากนั้นไม่นานวัดพระธาตุดอยแตไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา

ต่อมาครูบาอุปละ (พระครูอุปละ) ได้เป็นเจ้าอาวาส ในประวัติกล่าวไว้ว่า ท่านครูบาอุปละเป็นพระนักปฏิบัติ เป็นอาจารย์ทางวิปัสสนาที่มีชื่อเสียง วัดพระธาตุดอยแตจึงเป็นศูนย์รวมแห่งจิตใจของผู้คน เป็นที่เคารพสักการบูชาของประชาชนทั่วไป ท่านได้ทำนุบำรุง ณ สถานที่แห่งนี้ ได้มอบหมายให้สล่ามอญเป็นผู้ควบคุมการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุ เจ้าดาราดิเรกไพโรจน์ (เจ้าดาวเรือง) เจ้าผู้ครองนครลำพูนองค์ที่ ๗ พร้อมเจ้านายฝ่ายเหนือทราบความประสงค์ของครูบาอุปละ ซึ่งรับเป็นประธานในการบูรณะพระธาตุ และสร้างกำแพงหินด้านทิศตะวันออก สาธุชนพากันหลั่งไหลกันไปทั้งกลางวันกลางคืนจากทุกทิศ เพื่อสักการบูชาท่านและปฏิบัติธรรม ทำให้วัดพระธาตุดอยแตเจริญรุ่งเรืองมาก

ในปี พ.ศ.๒๔๔๒ สิริวิชโยภิกฺขุ ผู้ใฝ่ธรรมปฏิบัติธรรมได้ติดตามพระอาจารย์ คือ พระอธิการขัตติยะ สมภารวัดบ้านปาง ได้นำพระศรีวิชัย เรียกตามนามฉายา นำมาฝากเป็นลูกศิษย์ครูบาอุปละที่วัดพระธาตุดอยแต เพื่อปฏิบัติธรรมกัมมัฏฐานกับครูบาอุปละ ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญทั้งคันถธุระและวิปัสสนาธุระ เป็นเวลา ๑ พรรษา จึงได้ขอลากลับไปอยู่วัดเดิม คือ วัดบ้านปาง อำเภอลี้ ต่อมาชาวบ้านเรียกชื่อท่านว่า เจ้าตุ๊ตนบุญบ้าง ครูบาเจ้าศรีวิชัยบ้าง ครูบาศรีวิชัยบ้าง ครูบาวัดบ้านปางบ้าง ครูบาศีลธรรมบ้าง นักบุญแห่งล้านนาไทย

หลังจากนั้นไม่นานครูบาอุปละได้ถึงมรณภาพลง ได้มีผู้รักษาการเจ้าอาวาสอีก ๒ รูป ในปี พ.ศ.๒๔๘๔ วัดพระธาตุดอยแตได้กลายเป็นวัดที่ไม่มีพระสงฆ์จำพรรษา อีกครั้งช่วงสงครามโลกครั้งที่ ๒ (พ.ศ.๒๔๘๔ จนถึงปี พ.ศ.๒๕๒๗) และในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ได้ทำการบูรณปฏิสังขรณ์พระธาตุดอยแต สร้างเสนาสนะต่างๆ จนมีความรุ่งเรืองมาจนถึงปัจจุบัน


รายนามเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยแต ตั้งแต่รูปแรกจนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๐)

๑.
ครูบาญาณะ  พ.ศ.๒๓๔๐-๒๓๗๐
๒. หลวงพ่อเกี๋ยง  พ.ศ.๒๓๗๐-๒๔๒๐
พ.ศ.๒๔๒๑-๒๔๓๗ (ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา)
๓.
ครูบาอุปละ  พ.ศ.๒๔๓๘-๒๔๔๙
๔. พระสี (ขุมเงิน)  พ.ศ.๒๔๔๙-๒๔๖๗
๕. พ่อหลวงเมือง  พ.ศ.๒๔๖๗-๒๔๘๓
พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๒๗ (ไม่มีพระสงฆ์อยู่จำพรรษา)
๖. ดร.มหามนัส ปญฺญาวุโธ รก.  พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๒
๗. พระบุญมา กตปุญฺโญ รก.  พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๙
๘. พระถาวร ถาวโร รก.  พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๒
๙. พระถา ถาวโร รก.  พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๒
๑๐. พระครูสุตสารประสิทธิ์  พ.ศ.๒๕๔๓ จนถึงปัจจุบัน (๒๕๕๐)


----------------------


(แหล่งที่มา : แผ่นพับประวัติวัดพระธาตุดอยแต โดย พระนพดล ธนวํโส วัดพระธาตุดอยแต มอบให้)



Picturekan-352.jpg


Picturekan-357.jpg



พระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน ซุ้มจระนำ พระบรมธาตุเจดีย์ วัดพระธาตุดอยแต


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:19 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-319.jpg



Picturekan-320.jpg


Picturekan-313.jpg


Picturekan-317.jpg



สมเด็จพุทธภาวนา วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-321.jpg



คำไหว้สมเด็จพุทธภาวนา วัดพระธาตุดอยแต
(กล่าวนะโม ๓ จบ) ถิตะถิราทันมันทะโร กะสีราคะระราสติโสจะ นะมะสะจัง จะมะมะ วาสะมะยัง



Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:20 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

   Picturekan-312.jpg


Picturekan-310.jpg


Picturekan-318.jpg



ศาลาพระพุทธรูป ด้านข้างสมเด็จพุทธภาวนา วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-314.jpg



Picturekan-316.jpg



วิวทิวทัศน์ ณ ลานสมเด็จพุทธภาวนา วัดพระธาตุดอยแต


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:22 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-324.jpg


Picturekan-323.jpg



บันไดนาคทางขึ้น วิหารพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-326.jpg



วิหารพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-329.jpg



พระพุทธรูป ประดิษฐานภายใน วิหารพระพุทธรูป วัดพระธาตุดอยแต


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:28 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

   Picturekan-332.jpg



พระพุทธเมตตา วัดพระธาตุดอยแต (ภาพถ่าย พ.ศ.๒๕๕๐) ตอนทางวัดกำลังดำเนินการก่อสร้าง ยังเหลือการปิดทององค์พระ และสร้างศาลาครอบองค์พระ


Picturekan-334.jpg



ประวัติการสร้างพระพุทธเมตตา วัดพระธาตุดอยแต


พระพุทธเมตตา มีหน้าตักกว้าง ๑๐๘ เซนติเมตร ภายในองค์พระบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ บรรจุในพระหทัยในองค์พระ เมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๕๐ ส่วนที่ ๒ บรรจุในพระเกษโมลี เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๐

องค์พระพุทธเมตตา ก่อสร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กประดับอัญมณี ภายในบรรจุพระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ พระองค์จำลอง ใบพระศรีมหาโพธิ์ ดินจากพุทธคยา และองค์พระพุทธเมตตาจำลอง เป็นสถาปัตยกรรมอินเดียประยุกต์ โดยถือเอาแบบจากองค์หลวงพ่อพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐานในเจดีย์พุทธคยาประเทศอินเดียมาเป็นแบบ ปิดทอง และสร้างศาลาครอบ รอบศาลาเป็นลานธรรมเพื่อใช้เป็นที่ปฏิบัติธรรม

เหตุที่สร้างพระพุทธเมตตา เนื่องจากในเดือนมีนาคม (๒๕๕๐) ที่ผ่านมา ได้มีผู้ที่เคยปฏิบัติอบรมที่วัดพระธาตุดอยแตได้มาพูดกับพระอาจารย์อภิวิชญ์ว่า “วัดพระธาตุดอยแตเป็นวัดที่เก่าแก่และเป็นวัดที่พระครูบาเจ้าศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ได้เคยมาปฏิบัติกรรมฐานที่วัดแห่งนี้ และได้มีมติกันที่จะสร้างพระพุทธรูป เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อเป็นอนุสรณ์ระลึกถึงพระครูบาเจ้าศรีวิชัยที่ครบรอบ ๑๓๐ ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในปีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา

การสร้างพระพุทธรูป ได้จำลองแบบองค์หลวงพ่อพระพุทธเมตตาที่ประดิษฐาน ณ เจดีย์พุทธคยา สถานที่ตรัสรู้ ประเทศอินเดีย มาจัดสร้าง และได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระเทพสิทธาจารย์ เจ้าคณะอำเภอฮอด เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบพระบรมสารีริกธาตุให้เพื่อบรรจุในองค์พระ บัดนี้การสร้างลุไปแล้วประมาณ ๔๐% ยังคงเหลือการปิดทอง และสร้างศาลาครอบองค์พระ ซึ่งจะได้ดำเนินการต่อไป ในการนี้ทางวัดไม่ได้กำหนดวันทำบุญอย่างเป็นทางการ แต่คิดว่าจะสำเร็จภายในปี ๒๕๕๐ นี้



Picturekan-333.jpg



รูปปั้นปู่ฤาษี วัดพระธาตุดอยแต สร้างพร้อมกับองค์พระพุทธเมตตา


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:34 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-338.jpg


Picturekan-337.jpg



กู่อัฐิครูบาเจ้าญาณะ อดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยแต มรณะเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๐ บูรณะเมื่อ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๕  


Rank: 8Rank: 8

Mr_Romeo โพสต์เมื่อ 2009-2-6 23:37 |แสดงโพสต์ทั้งหมด

Picturekan-340.jpg



ศาลาสิทธิรัฐประชาสามัคคี วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-322.jpg



กุฏิ-กุลพิจิตร วัดพระธาตุดอยแต


Picturekan-335.jpg



Picturekan-308.jpg



อาคารเสนาสนะต่างๆ วัดพระธาตุดอยแต



สมาชิกที่เพิ่งอ่านหัวข้อนี้

คุณต้องเข้าสู่ระบบก่อนจึงจะสามารถตอบกลับ เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

แดนนิพพาน ดอท คอม

GMT+7, 2021-10-20 22:30 , Processed in 0.091323 second(s), 16 queries .

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc. Thai Language by DiscuzThai! Team.